Zorgelijke situatie vogelgriep – een update

Afgelopen weekend zijn er helaas opnieuw twee uitbraken van vogelgriep vastgesteld. Het totaal komt daarmee op zes uitbraken op commerciële pluimveebedrijven. De vogelgriepsituatie is zeer zorgwekkend; op divers plekken in het land zijn besmette wilde vogels gevonden. LTO/NOP roept alle pluimveehouders op om heel alert te zijn en alle bioveiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Meld klinische verschijnselen die kunnen wijzen op vogelgriep direct, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts.

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp
Op 22 november is in Hekendorp (provincie Utrecht) bij een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 100.000 dieren in de leg- en opfokstallen van het bedrijf.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Hekendorp ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 10 andere pluimveebedrijven.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Witmarsum
In Witmarsum (provincie Friesland) is op 21 november bij een bedrijf met vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. Ook hier gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond dit bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd door de NVWA. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Witmarsum liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 10 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond de bedrijven in Hekendorp en Witmarsum. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte

Meldingsplicht
Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Ziet u symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen? Dan moet dit direct worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Snelheid is geboden om de kans op verspreiding te verkleinen. Commerciële pluimveehouders moeten direct een melding doen bij elke verhoogde sterfte:

  • van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens, die ouder zijn dan 10 dagen op 2 opeenvolgende dagen van 0,5% of meer per koppel per dag
  • van vleeskalkoenen op 2 opeenvolgende dagen van 1% of meer per koppel per dag
  • van AI-gevoelige dieren van meer dan 3% per week

Verder moet de pluimveehouder een dierenarts consulteren als AI-gevoelige dieren:

  • klinische verschijnselen vertonen
  • de dieren 2 opeenvolgende dagen 5% minder voer of water opnemen
  • 2 opeenvolgende dagen 5% minder eieren leggen (reproductiederen en leghennen)

Het ministerie van LNV heeft aangekondigd dat deze meldcriteria voor eendenbedrijven worden aanscherpt. Het hoogpathogene H5N8 virus vertoont bij eenden mildere verschijnselen dan bij andere pluimveesoorten, waardoor het virus minder goed herkend wordt. De aanscherpte criteria worden binnenkort van kracht en zullen naar verwachting zijn:

Eerste week na opzet:

  • melden bij een uitval van meer dan 3% in de week (dit is ongewijzigd)

Tweede week na opzet en verder:

  • 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen, of
  • 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropnamedaling van 5%

De dierenarts stuurt dan cloacaswabs of keelswabs op naar het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op de website van AVINED kunt u een overzicht vinden van de hygiëneprotollen, en welke wanneer van toepassing is.  

De protocollen zelf staan op de website van de NVWA.

Tips voor een goede biosecurity vindt u op de website van AVINED.

Vanwege de berichtgeving in verschillende media, waarin werd gesuggereerd dat deze vogelgriep een risico zou kunnen zijn voor mensen, heeft LTO Nederland enkele feiten op een rij gezet.


Bron: LTO Pluimveehouderij