Beschikkingen heffing Diergezondheidsfonds verzonden

Begin februari jl. hebben varkenshouders een brief van RVO gehad, waarin wordt aangekondigd dat varkenshouders in maart 2019, na 4 jaar, weer een factuur ‘heffing Diergezondheidsfonds’ in de bus krijgen.

De POV heeft de leden in de nieuwsbrief van 5 februari jl. geïnformeerd over de achtergronden van het fonds en de rol van de POV daarin.

RVO heeft aangegeven dat de beschikkingen, waarin de te betalen heffingen per bedrijf zijn vastgelegd, zijn verstuurd. Bij de POV zijn de afgelopen weken vragen binnengekomen over de basis voor de heffingen en het mogelijk ‘dubbel betalen’. Voor ons aanleiding om hierover in deze nieuwsbrief nog een nadere uitleg te geven rel="noopener noreferrer" in aansluiting op de informatie van RVO.

De POV heeft altijd ingezet op een eenvoudige regeling, zodat de uitvoeringskosten, die voor 100 procent voor rekening van de sector zijn, laag blijven. Daarom is als basis voor de heffing het aantal afgevoerde dieren per UBN-nummer gekozen. Daarmee kun je simpel aansluiten bij het al bestaande systeem van I&R/VVL-meldingen. Deze basis sluit ook aan bij de risicobenadering. Verplaatsing geeft risico voor verspreiding en insleep. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen afvoer naar een ander UBN-nummer van de varkenshouders zelf of een externe bestemming. Daar is bewust voor gekozen en dat principe staat niet ter discussie.

De POV heeft er met succes voor gepleit om de kostenverdeling over de verschillende diercategorieën en bedrijfsvormen evenwichtig te verdelen op basis van de toegevoegde waarde per schakel. Dit puntensysteem is uitgewerkt en wordt vanaf volgend jaar toegepast. De boodschap van LNV was dat het juridisch gezien niet mogelijk was om dit systeem al voor dit jaar toe te passen. De POV heeft zich hierbij, onder protest, neergelegd. Voor met name speenbiggenbedrijven valt dit nadelig uit.

De POV adviseert om de beschikking goed te controleren en te checken of de gegevens kloppen in relatie tot de I&R/VVL-meldingen over 2018.

Bron: POV