wilde zwijnen

Blijf alert: Afrikaanse varkenspest breidt zich uit in Europa en Azië

De Afrikaanse varkenspest (AVP) breidt zich uit. De situatie in Europa blijft zorgelijk. In Polen worden nog steeds talrijke besmettingen gemeld.

Dit zowel bij gehouden varkens als bij wilde varkens. In Roemenië gaat de verspreiding van het virus onverminderd door en worden er continue besmettingen op kleinschalige bedrijven gemeld. Het AVP virus is in Roemenië endemisch aanwezig in de wilde zwijnen populaties. Dit is ook het geval in de Baltische staten, Hongarije en Bulgarije. In deze landen komen ook regelmatig uitbraken voor bij vooral kleinschalig gehouden varkens maar er zijn ook meldingen van besmette commerciële bedrijven.

AVP is nu ook aangetroffen in Slowakije. Dit land heeft op 25 juli een besmetting bij gehouden varkens gemeld op een locatie met vier varkens. In Moldavië, Rusland en Oekraïne vinden nog nieuwe besmettingen plaats.

In België is het aantal besmettingen bij wilde zwijnen opgelopen tot ruim boven de 800. De maatregelen voor het besmette gebied en voor varkenshouders en andere sectorpartijen zijn nog steeds van kracht. De overheid streeft er naar om eind december dit jaar alle wilde zwijnen in het besmette gebied en de bufferzone daaromheen te hebben geëlimineerd.

Nederland: AVP buiten de deur houden
Dat een besmetting met AVP in Nederland grote economische gevolgen heeft hoeft geen betoog. Hoewel er internationaal is afgesproken dat een besmetting bij wilde zwijnen de AVP status van een land niet beïnvloedt is de kans niet gering dat derde landen handelsbarrières opwerpen, waardoor de export ernstig wordt belemmerd met alle gevolgen van dien.

Mocht AVP bij gehouden varkens in Nederland worden vastgesteld dan gaat voor alle sectoren een standstillperiode van 72 uur in. Vervoer van en naar veehouderijen (inclusief dieren, dierlijke producten en veevoer) wordt dan tijdelijk stilgelegd.

Het risico op introductie in Nederland zit hem vooral in menselijke handelingen. Migratie van besmette wilde zwijnen vanuit Oost-Europa maar bijvoorbeeld ook vanuit België vormt nauwelijks een risico. Om insleep en verspreiding tegen te gaan is het wel belangrijk dat de wilde zwijnenstapels in Nederland substantieel in omvang worden teruggebracht.

Het risico van verspreiding, vooral door menselijk handelen, blijft onverminderd groot. Het is daarom van het grootste belang de insleep te voorkomen door geen etensresten (varkensproducten) in de natuur achter te laten en door te voorkomen dat deze bij gehouden varkens terecht komen. POV en LTO blijven dan ook aandacht vragen voor de preventieve maatregelen om AVP in Nederland te voorkomen.

Meer info zie ook:
NVWA
GDD

Bron: POV