Antibioticumgebruik in de varkenshouderij

Sinds 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Ook in 2018 is er weer een geringe daling gerealiseerd. Volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en het Ministerie van LNV is op veel varkensbedrijven het doel – een aanvaardbaar gebruik – bereikt. Varkenshouders en hun dierenartsen hebben hier een geweldige prestatie neergezet!

Op de POV-website zijn de benchmarkwaarden toegelicht, waarbij de POV heeft bewerkstelligd dat het zogenaamde stoplichtmodel (met de categorieën groen, oranje en rood) voorlopig gehandhaafd blijft. De SDa gaat uit van een ‘aanvaardbaar gebruik’ omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden.

Toewerken naar een ‘aanvaardbaar gebruik’
De varkenshouderij wil zich de komende periode richten op meer sporen om verdere verlaging van het antibioticumgebruik te stimuleren. Dit zijn:

  1. Intensiveren beleid gericht op gezonde varkens en het integraal verbeteren van het diergezondheidsmanagement
  2. Bedrijven die structureel in ‘het groen’ zitten, belonen via marktconcepten
  3. Coaching van bedrijven die langdurig hoog zitten met hun antibioticumgebruik. In de IKB-systemen is hiervoor ‘instrumentarium’ opgenomen. Verder moet het onderzoek naar de kritische (succes)factoren, dat momenteel wordt uitgevoerd door de GD, handvatten opleveren voor een succesvolle coaching

Extra aandacht voor colistine
Een aanvaardbaar gebruik betekent ook dat antibiotica, die kritisch zijn in de humane geneeskunde (zogenaamde ‘last resort middelen’), terughoudend gebruikt worden. Colistine is zo’n last resort middel, dat ingezet kan worden in de humane geneeskunde bij patiënten met bacteriële infecties, die resistent zijn voor de gangbare antibiotica. In 2018 is het gebruik van colistine in de varkenssector iets gestegen, na enkele jaren van daling. Het gebruik blijft lager dan de laagste Europese benchmarkwaarde, maar is desondanks een aandachtspunt. Net als in voorgaande jaren zullen het gebruik van colistine en de resistentie tegen dit middel gemonitord worden. Daarnaast inventariseert de POV de mogelijke oorzaken van de stijging van het gebruik in 2018.

Bron: POV