POV bij Stikstofcollege

De POV heeft vandaag haar standpunten ingebracht bij het Adviescollege Stikstofproblematiek, beter bekend als de Commissie Remkes. De commissie hield vandaag een hoorzitting in Ulvenhout en zal later deze maand met een advies komen voor de korte termijn. Dit advies zal erop gericht zijn de vergunningenprocedure voorlopig weer vlot te trekken. Vervolgens gaat de commissie aan de slag met een advies voor de langere termijn, de huidige PAS is niet vol te houden.

De POV heeft de volgende vier punten onder de aandacht gebracht:

  • bied zo snel mogelijk ontwikkelruimte voor bedrijven zonder toename in ammoniak. Een overweging daarbij is om tijdelijk terug te keren naar het pre-PAS-tijdperk.
  • de POV ondersteunt in de basis 1:1 externe saldering. Nu het stikstofbeleid in Nederland op slot zit, is het duidelijk geworden dat diverse grote (bouw)projecten en industrieën ook behoefte hebben aan stikstofruimte. De POV zou graag zien dat afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid stikstof, die minimaal noodzakelijk is als ontwikkelruimte voor een duurzame circulaire landbouw. Het introduceren van een nieuw emissierechtensysteem, zoals het stelsel van dierrechten vindt de POV overbodig.
  • de POV wil dat de juridische (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van een regionale depositiebank worden bekeken.
  • verhogen van de drempelwaarde naar 3 mol per hectare. Door het verhogen van de drempelwaarde voor depositie kan een deel van deze ondernemers weer voorruit. Dit sluit ook beter aan bij de waardes, die in Duitsland en België worden gehanteerd.

Bron: POV