Varkens in stal

Alles voor een vitale varkenshouderij

In 2016 heeft LTO Varkenshouderij onder de vlag van de POV, met de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken, het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij opgesteld. Het plan bevat een reeks maatregelen en projecten die moeten bijdragen aan een beter rendement voor, en dús een betere inkomenspositie van, de Nederlandse varkenshouders.

Met het plan kunnen varkenshouders die marktgerichter willen produceren, aan de slag. Het biedt hen kansen rond het vermarkten van concepten, meer onderlinge samenwerking en betere samenwerking in de keten. Het Actieplan is ook een opmaat tot vermindering van kosten: lagere kosten voor mestafzet door collectieve verwerking van mest bijvoorbeeld. 

Coöperatieve mestverwerking

Recent is de regeling opgesteld die varkenshouders en melkveehouders ondersteunt bij de opzet van mestverwerking via coöperatieve collectieven. Voor deze regeling is 10 miljoen euro beschikbaar aan steungelden die de EU beschikbaar heeft gesteld voor de varkenshouderij en de melkveehouderij.

Rond de afzetmarkt van varkensvlees ziet inmiddels een hele reeks aan deelcollectieven het levenslicht. Waar het ene collectief bijvoorbeeld direct aan de retail wil gaan leveren, besluit de ander tot samenwerking om een duurzame positie op de Duitse markt te krijgen.

Stoppers en ontwikkelaars samenbrengen

Onderdeel van het Actieplan is ook een herstructureringsplan dat stoppende varkenshouders en collega’s die hun bedrijf willen ontwikkelen, samenbrengt. Op provinciaal niveau worden hieraan initiatieven gekoppeld als het slopen van oude stallen, de sanering van asbest en de plaatsing van zonnepanelen. 

Een uitvloeisel van het Plan is ook een integraal kwaliteitssysteem dat in de loop van 2017 in werking moet treden. Hieraan is een bijdrage gekoppeld vanuit de Europese Unie van 5 miljoen euro. De deelnemende varkenshouders krijgen hiermee een korting op de kosten voor deelname. 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.