Toezegging gesprek minister LNV met vrije kalverhouders

Minister Schouten gaat in gesprek met de kalverhouderij over de coronagevolgen voor ‘vrije kalverhouders’. Dat is het resultaat van het algemeen overleg vorige week in de Tweede Kamer over dieren in de veehouderij. Dit na nadrukkelijk aandringen van met name CDA en VVD.

Vanuit LTO Nederland zijn voorafgaand aan het debat aan alle Kamerleden van de Vaste Commissie voor Landbouw concrete cijfers aangereikt over de financiële situatie van de vrije kalverhouders. Onze inbreng is hier (toelichting) te vinden. We hebben de Kamerleden nogmaals opgeroepen om er bij de minister op aan te dringen om met de sector in gesprek te gaan om te komen tot concrete steunmaatregelen voor de vrije ondernemers in de kalverhouderij. Daarbij is er vanuit de LTO vakgroep direct contact geweest met diverse Kamerleden. 

In de informatie en cijfers die we hebben aangereikt hebben we de Kamerleden er op gewezen dat deze gezinsbedrijven door de coronamaatregelen, buiten hun invloedsfeer om, met een ongekend prijsdal te maken hebben gekregen. De verliezen op jaarbasis bedragen per volwaardig arbeidskracht € 200.000 - € 300.000. Aan de andere kant wil de minister wel dat kalverhouders stappen zetten in het verduurzamen van de bedrijven.

Veel kalverhouders doen dat ook en verduurzamen hun bedrijfsvoering voortdurend door bijvoorbeeld te investeren in emissie-reducerende technieken, welzijnsvloeren voor kalveren, zonnepanelen op daken, etc. Maar helaas worden nu juist deze (vaak jonge) ondernemers die inspelen op de verduurzamingswensen van politiek en maatschappij, zwaar getroffen door uitblijvende coronasteun. De financieringslast brengt deze gezinsbedrijven in grote financiële problemen. Ondernemers die nog voor de keuze staan om investeringen in verdere verduurzaming te doen, zullen deze voorlopig uitstellen vanwege het ontbreken van financiële middelen.

Hopelijk kunnen we de minister in het komende gesprek ervan overtuigen dat de vrije kalverhouders deze moeilijke coronaperiode alleen kunnen overbruggen met steun, om daarmee de bedrijven juist beter voor te bereiden op de extra duurzaamheidswensen die overheid en maatschappij hebben. Wellicht dat aansluiting kan worden gevonden bij de regeling TVL en komt er bereidheid om daaraan de komende weken met het ministerie van LNV nadere uitwerking te geven.


Bron: LTO Kalverhouderij