Visie LTO vakgroep Vleesveehouderij

Voor een relatief kleine en diverse sector is een duidelijke koers nodig. Deze focus is nodig om op een efficiënte manier de belangen van vleesveehouders te kunnen behartigen.

Een heldere visie en richting maakt toekomstige besluitvorming makkelijker. Dat is de reden waarom de vakgroep Vleesveehouderij afgelopen jaar heeft gewerkt aan een toekomstvisie. Eind 2017 is binnen LTO Nederland de nieuwe vakgroepen structuur geïntroduceerd. In het tweede kwartaal van 2018 is de vakgroep Vleesveehouderij gestart met een eerste toekomst verkenning welke vervolgens is getoetst en besproken met een klankbordgroep. Tijdens de winterbijeenkomsten in januari en februari is de concept visie besproken met de aanwezige leden en vervolgens verder uitgewerkt. Vorige week is de visie tijdens een overleg met alle landelijke vakgroepen definitief vastgesteld.

Verantwoorde kwaliteit van dichtbij is de titel van de vakgroep visie. Kern van de visie is dat de kansen voor de sector liggen op het gebied van verbeteren en verkorten van de keten. Er moet meer marge overblijven voor de vleesveehouder. Daarnaast liggen er kansen voor de sector wanneer Nederlanders meer vlees van eigen bodem gaan eten en import van buitenlands vlees kan worden teruggedrongen. De verbinding met de consument is daarom een belangrijk onderscheidend vermogen van de sector wat verder uitgebouwd kan worden. Onbekend maakt immers onbemind. Er ligt een belangrijke maatschappelijke rol voor de sector op het gebied van natuurbegrazing en de bijdrage aan biodiversiteit. Het is wel nodig de sector verder te professionaliseren. Hiervoor is samenwerking in de keten van groot belang. Uiteindelijke doel is meer rendement en toekomstperspectief voor de vleesveehouderij en het aanpassen van de sector aan maatschappelijke wensen.

Inmiddels lopen er al meerdere acties op het verkrijgen van financiële middelen voor de promotie van vlees. Ook is de samenwerking in de keten geïntensiveerd en zijn we in gesprek over kwaliteitsborging in de keten. De vakgroep Vleesveehouderij zal aan de hand van de visie concrete acties steeds vertalen in een jaarplan en de leden via de nieuwsbrieven en bijeenkomsten informeren over de voortgang. 

Klik hier om de toekomstvisie 'Verantwoorde kwaliteit van dichtbij' te lezen