Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer past goed in de visie die LTO Nederland heeft op het landelijk gebied. LTO Nederland wil een economisch sterk, gevarieerd en mooi landelijk gebied voor werken, wonen en verblijven.

Dat wordt bereikt met investeringen in sterke en concurrerende bedrijven en in kwaliteit van natuur en landschap. Agrarisch natuurbeheer past daarin prima als het voor ondernemers economisch interessant is, maar ook efficiënt – dus met lage uitvoeringskosten - en effectief - ook vanuit ecologisch oogpunt - kan worden ingezet. Daarvoor moet het bestaande stelsel van agrarisch natuurbeheer ingrijpend worden gewijzigd. LTO Nederland en de koepels van agrarische natuurverenigingen hebben met het Rijk en de provincies afgesproken dat vanaf 2016 ondernemers alleen nog met een regionaal collectief voor agrarisch natuurbeheer een beheercontract kunnen afsluiten. Het collectief bestaat uit vertegenwoordigers van ANV’s en LTO in de streek. Het collectief maakt een plan voor agrarisch natuurbeheer in de streek en sluit daarover een overeenkomst met de provincie die dit moet financieren. Deze omslag is ingrijpend maar nodig en biedt bovendien veel kansen voor de toekomst om ook met andere gebiedspartijen meer afspraken te maken over investeringen en beheer in de streek. LTO Nederland wil zo bereiken dat boeren mét andere partijen uit hun omgeving (denk aan natuurbeheerders, waterschap, recreatieondernemers etc.) weer zelf regie nemen op ontwikkelingen in hun eigen streek.