Agrarische arbeidsmarkt

Veel bedrijven zijn vanwege pieken in het werkaanbod aangewezen op flexibele arbeid. LTO Nederland wil bij de inzet van flexibele arbeid zekerheid creëren voor agrarische bedrijven.

Voor de productiviteit en ontwikkeling van agrarische bedrijven is het van belang om steeds te kunnen beschikken over voldoende goed opgeleid personeel. De werving van goed opgeleid personeel levert soms echter problemen op. De uitstroom van groene opleidingen is te gering om de vraag naar personeel in te vullen. Zij-instromers weten de sector nog onvoldoende te vinden. LTO Nederland richt zich op het stimuleren en versterken van ‘leren en werken’, een sterkere praktijkgerichtheid van het reguliere onderwijs, beroepenpromotie en intensievere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Meer over onderwijs leest u hier.

Veel bedrijven zijn vanwege pieken in het werkaanbod aangewezen op flexibele arbeid. In de diverse agrarische cao’s zijn daar afspraken over gemaakt. Er wordt veel gebruik gemaakt van externe vormen van flexibele arbeid zoals uitzendkrachten, detachering (bijvoorbeeld via de Agrarische Bedrijfsverzorging), payrolling en zzp. Veel seizoen- en piekwerk wordt ingevuld met buitenlandse werknemers. LTO Nederland wil bij de inzet van flexibele arbeid zekerheid creëren voor agrarische bedrijven. Zo werkt LTO Nederland samen in de Stichting Normering Arbeid (SNA), waar de betrouwbaarheid van uitzendbureaus wordt bevorderd door middel van certificering. Om problemen met de  huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders te voorkomen is LTO betrokken de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Bovendien verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief over de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor zzp’ers is een nieuw modelcontract in ontwikkeling die de VAR per 1 april 2016 kan gaan vervangen.

De inzet van LTO is ook gericht op het versterken van participatie van arbeidsgehandicapten en diversiteit in de sector. Door het project Agro Werkt Onbeperkt uit het sectorplan Agrarisch en Groen wordt de instroom van Wajongers en andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de agrarische sector gestimuleerd. Arbeidsmarktprojecten worden gefinancierd door Colland arbeidsmarkt.

Verder is het belangrijk dat in EU-verband een meer gelijk sociaal speelveld ontstaat op het gebied van beloningen en arbeidskosten. Invoering van minimumloon in EU-lidstaten zoals in Nederland kan dit bevorderen.

Tot slot voorziet het sociaal akkoord in de mogelijkheid om ontslagprocedures per cao te regelen.