Cao wgslijn

Arbeidsvoorwaarden en cao's

Als werkgeversorganisatie in de land- en tuinbouw zijn sectoren binnen LTO Nederland partij bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor de Glastuinbouw, voor de Open Teelten (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, boomteelt, bollenteelt), voor de Dierhouderij en voor de Paddenstoelenteelt.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De cao heeft een belangrijke betekenis naast de individuele overeenkomst, omdat het door de cao mogelijk is (goede) arbeidsvoorwaarden voor een collectief van werknemers af te spreken. Een cao zorgt voor arbeidsrust en eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er collectief specifieke regelingen worden afgesproken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de regelingen rondom seizoenswerk zoals de regeling piekarbeid, maar ook aan sectorale fondsen. Verder voorkomt een cao dat er op bedrijfsniveau arbeidsvoorwaarden moeten worden opgesteld en dat de werkgever met individuele werknemers moet onderhandelen.

LTO Nederland is partij bij het afsluiten van de cao's Glastuinbouw, Open Teelten, Dierhouderij en Paddenstoelenteelt. LTO wil het werk in de sector aantrekkelijker maken door goede arbeidsvoorwaarden af te spreken. Daarbij houdt LTO nadrukkelijk de werkgeverskant in de gaten. Afspraken over arbeidsduur, werktijden, loon en arbeidsomstandigheden moeten acceptabel zijn voor de ondernemer.

De speerpunten voor de cao's in 2016 zijn:

  • Afsluiten van de cao Glastuinbouw. Implementatie van de uitzonderingen op de ketenbepaling Wet werk en zekerheid (WWZ).
  • Moderniseren en vereenvoudigen van de cao Open Teelten op basis van de cao wasstraat. Implementatie van de uitzonderingen op de ketenbepaling WWZ.
  • Afsluiten van een nieuwe, algemeen verbindend verklaarde cao Dierhouderij voor de deelsectoren melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. Modernisering en vereenvoudiging van de cao op basis van de wasstraat.