Dierziektebestrijding en bevorderen welzijn van de dieren melkveesector

De sector streeft naar gezonde koeien die veilig voedsel produceren in een omgeving die past bij natuurlijk gedrag en waar de dieren oud kunnen worden.

Daarom monitort de sector continue op de diergezondheid en het dierenwelzijn. Hierdoor signaleert zij tijdig ziektes en kan zij slagvaardig en alert optreden.