Goed werkgeverschap

LTO Nederland maakt zich sterk voor goed werkgeverschap. Het doel is drieledig: verzorgen van de informatie- en adviesfunctie voor werkgevers, bevorderen professioneel personeelsbeleid en het stimuleren van goed werkgeverschap op agrarische bedrijven.

De regionale LTO-organisaties geven onder meer informatie en advies over de toepassing van agrarische cao’s en relevante wet- en regelgeving via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw en participeren in sectorale kennisnetwerken zoals het Nieuw Digitaal Platform en de Kennisbank Arbeid.

De eerstelijns dienstverlening van de Werkgeverslijn wordt landelijk aangeboden, terwijl de specialistische tweedelijns dienstverlening regionaal is georganiseerd. Zo zijn er onder andere voorbeeldcontracten voor het werken met uitzendbureaus en zzp’ers, brochures over huisvesting van arbeidsmigranten en het werken met Wajongers beschikbaar.

Binnen LTO lopen diverse projecten om professioneel personeelsbeleid bij agrarische bedrijven te bevorderen. In de agrarische cao’s zijn afspraken gemaakt over levensfasebewust personeelsbeleid en vitaliteitsbeleid. Er is een blijvende aandacht voor verbetering van arbeidsomstandigheden, onder andere door gebruik te maken van branche RI&E’s, sectorale arbocatalogi en adviezen van Stigas.

Om de arbeidskosten te beperken worden in sommige gevallen de wet- en regelgeving of cao’s ontdoken, zoals bijvoorbeeld door onderbetaling of het inzetten van illegale werknemers). LTO neemt hier afstand van. Het keurmerk Fair Produce is een voorbeeld uit de paddenstoelensector om wantoestanden uit te bannen.