GLB update 23 oktober 2020; Contouren nieuw GLB worden duidelijker

Het Europees Parlement en de Europese landbouwministers hebben de afgelopen week stappen gezet om te komen tot een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vanaf 2023.

Nu gaan ze onderhandelen om tot een compromis te komen. Op een aantal terreinen lopen de standpunten uiteen. Deze GLB-update geeft een overzicht van de stand van zaken en waarover de komende maanden onderhandeld wordt. 

Verdeling van het landbouwbudget
Het Europees Parlement stelt voor dat lidstaten minimaal 60% van het pijler 1 budget (inkomens- en marktsteun) besteden aan de basispremie per hectare. Hierbij zou 6% van het budget besteed moeten worden aan een herverdeling van het geld naar de eerste hectares die je opgeeft; een voordeel voor kleinere bedrijven. Bovendien zou dit inclusief de maximaal 12% gekoppelde steun zijn, zoals voor een dierpremie of suikerbieten.

De landbouwministers doen geen uitspraak over hoeveel geld naar de basispremie zou moeten, maar willen wel maximaal 15% van het budget kunnen inzetten voor gekoppelde steun. Maar de landbouwministers willen geen verplichte herverdeling van geld naar de eerste hectares.

LTO zet samen met de Europese landbouwkoepel COPA-COGECA in op 60% van het pijler 1 budget voor de basisbetaling.

Er is in Brussel nog geen akkoord over het meerjarenbudget. Op basis van wat de regeringsleiders besloten in juli, krijgt Nederland voor pijler 1 717 miljoen euro per jaar. Dat was in 2019 nog 732 miljoen euro en vóór 2015 zat het bedrag boven 800 miljoen euro. In pijler 2 (plattelandsbeleid) krijgt Nederland 73 miljoen euro per jaar, dit is nu nog ongeveer 85 miljoen euro. Pijler 2 vraagt om co-financiering door overheden (provincies, waterschappen, LNV). LTO heeft in Brussel ingezet op behoud van het budget, maar de inzet van de Nederlandse regering was om geld bij landbouw weg te halen. Bovendien krijgen EU-lidstaten waar de betalingsrechten per hectare lager zijn dan het EU-gemiddelde extra geld zodat de verschillen tussen lidstaten kleiner worden.

LEES HIER VERDER.