Landschap Utrecht Zuid-Holland

Nieuw GLB ambitieuzer dan ooit

Vandaag bereikte het Europees Parlement een akkoord over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LTO noemt het akkoord van het Parlement ambitieus, maar een stap in de goede richting.

Het Europees Parlement stemde de afgelopen dagen over honderden wijzigingsvoorstellen in het GLB en vanmiddag werd het totaalpakket goedgekeurd. Eerder deze week bereikte ook de EU-landbouwraad een akkoord over het nieuwe GLB. De komende maanden gaan het Europees Parlement, de Europese Landbouwraad en de Europese Commissie in onderhandeling om tot definitief akkoord te komen. Het nieuwe beleid moet in 2023 van start gaan.

Léon Faassen, bestuurslid van LTO Nederland, reageert: “Het akkoord van het Europees Parlement is ambitieus, met een stapeling van bestaande en nieuwe maatregelen. Toch zien we het als stapje in de goede richting, waarbij boeren en tuinders terecht beloond worden voor de acties die zij ondernemen. Het is goed dat er nu een realistische deal ligt, waarbij de Green Deal met haar hoge doelstellingen niet bekostigd wordt met boerengeld.”

Verdeling landbouwbudget
Voor LTO is het vooral belangrijk dat het GLB ondersteuning blijft bieden aan boeren en tuinders. De basisvergoeding per hectare die daarvoor nodig is blijft. Het Europees Parlement stelt voor dat lidstaten minimaal 60% van het pijler 1 budget besteden aan de basispremie per hectare. LTO zet samen met de Europese landbouwkoepel COPA-COGECA in op ditzelfde percentage. Verder biedt het GLB marktinstrumenten. De huidige onzekerheden (corona, Brexit, internationale spanningen) tonen aan dat een vangnet nodig blijft.

Over het meerjarenbudget is nog geen definitief akkoord bereikt in Brussel. Terwijl LTO zich inspant voor behoud van het landbouwbudget, zet de Nederlandse regering in op minder geld voor landbouw. Faassen: “Groene ambities zijn niet gratis. Als LTO hebben we al eerder benadrukt dat het niet uitlegbaar is dat boeren en tuinders meer zullen moeten presteren, terwijl daar minder geld tegenover staat. Boeren en tuinders willen wel, maar er moet wel geld verdiend kunnen worden!”

Verduurzaming
Het nieuwe GLB is een ambitieus pakket waarin bestaande en nieuwe maatregelen worden gecombineerd. Maatregelen die eerder onder de vergroening vielen, gaan nu deel uitmaken van de basisvoorwaarden. Daar komen de zogenoemde nationale ecoregelingen nog bovenop. Via de ecoregelingen kunnen boeren en tuinders verder verduurzamen. Zowel de Landbouwraad als het Europees Parlement willen dat de keuze om gebruik te maken van de ecoregelingen, overlaten aan de boer en tuinder. Dit is conform de inzet van LTO.

De ecoregelingen worden door Nederland verder uitgewerkt. Wat LTO betreft komt het tot een eenvoudig menu waar agrariërs keuzes uit kunnen maken die het beste passen bij hun bedrijf, bijvoorbeeld voor de bescherming van klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Precisielandbouw en meer steun aan jonge boeren behoren ook tot de mogelijkheden. Het Europees Parlement stelt dit ook voor.

Vervolg
Het Europees Parlement en de lidstaten gaan nu aan tafel met de Europese Commissie om tot een compromis te komen. Dat proces heet ‘triloog’. Dit kan nog wel enkele maanden duren en duurt naar alle waarschijnlijkheid tot het voorjaar van 2021. Nederland kan daarna het ‘Nationaal Strategisch Plan’ schrijven en indienen in Brussel voor goedkeuring. Dat zal vóór het einde van 2022 moeten gebeuren. Het nieuwe GLB gaat van start in 2023.

Een volledig overzicht van de stand van zaken en waarover de komende maanden wordt onderhandeld rel="noopener noreferrer" is te vinden in de laatste GLB update van LTO.

Bron: LTO Nederland