Internationale samenwerking

Boeren  en boerinnen werken wereldwijd aan voedselvoorziening. Daarbij is de landbouw zeer belangrijk voor de economische ontwikkeling van het platteland, bescherming van klimaat en milieu, watervoorziening en de positie van vrouwen. 

De landbouworganisaties van Nederland hadden van oudsher al vaak samenwerkingsverbanden met boeren en boerinnen in de derde wereld. In 1998 werden deze activiteiten gebundeld door de oprichting van Agriterra. Dit is een professionele organisatie voor de ondersteuning van boeren en boerinnen en hun organisaties. Door betere lobby en afzet (via coöperaties) moeten hun economische en sociale positie duurzaam verbeterd worden. De dragende organisaties van Agriterra zijn LTO Nederland, de Nederlandse Coöperatieve Raad (NCR), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de vrouwenorganisaties Vrouwen van Nu / Zij Actief. De voorzitter van LTO Nederland is tevens voorzitter van Agriterra.

De Commissie Internationale Samenwerking van LTO Noord zorgt voor de verbinding tussen Agriterra en LTO Noord. Dit gebeurt door: 
  • het geven van informatie over de activiteiten van Agriterra, en Agriterra’s werk en ontwikkeling positief-kritisch te volgen 
  • organisatie van themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over voedselzekerheid
  • klankbord en vraagbaak te zijn van agripoolers en andere leden met interesse voor ontwikkelingssamenwerking en ondernemen in het (verre) buitenland
  • vragen van externe partijen over landbouw in ontwikkelingslanden te beantwoorden
  • “luis in de pels” te zijn op de juiste momenten, zodat LTO Noord de belangen van boeren en boerinnen in de derde wereld niet over het hoofd ziet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), vrijhandelsbeleid (WTO) en intellectueel eigendom van rassen (kwekersrecht).
  • deelname aan netwerken van andere organisaties, zoals VNO NCW, zodat de positie van boeren en boerinnen in ontwikkeling steeds weer onder de aandacht gebracht wordt.