Boer, ngo's s en keten samen aan de slag met herstel biodiversiteit

Boeren gaan samen met natuurorganisaties, ketenpartijen en Rabobank werk maken van meer natuur en gezondere bodems.

Dat staat in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat de partijen vandaag hebben gepresenteerd in Nieuwspoort. Met dit plan krijgen boeren erkenning voor het feit dat hun inzet voor biodiversiteit een prijs heeft die moet worden terugverdiend. Dit moet hen op termijn een voorsprong geven in Europa.

Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland, is enthousiast: “Het Deltaplan is een unieke samenwerking om de biodiversiteit in Nederland te vergroten. Het uitgangspunt is dat biodiversiteit een gedeeld belang en een gedeelde verantwoordelijkheid is. Dit is belangrijk nieuws voor boeren. Zij werken dagelijks in en met de natuur en hebben bijvoorbeeld nuttige insecten hard nodig voor hun teelten, gewassen en bodems.”

De brede samenwerking wordt de komende tijd verder uitgewerkt in drie werkroutes: natuur, openbare ruimte en landbouw. Maatregelen waar boeren en tuinders aan kunnen denken zijn bijvoorbeeld het aanleggen van houtwallen en ander groen, bloemrijke bermen en akkerranden, en het bodemleven bevorderen met bijvoorbeeld compost. Het meten van resultaat waar agrarisch ondernemers zélf invloed op hebben staat centraal. 

Niet alleen grondgebruikers gaan aan de slag. Supermarkten en andere afnemers zullen werken aan een betere positie in de markt voor boeren die aantoonbaar bijdragen, onder andere via certificering en keurmerken.

De Rabobank gaat boeren die bijdragen aan herstel belonen met een rentekorting op leningen. Het Wereld Natuur Fonds, Stichting Veldleeuwerik en de Rabobank ontwikkelen een Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw, naar het voorbeeld van de Biodiversiteitsmonitor die al in de melkveehouderij is ontwikkeld. Boeren die bijdragen aan biodiversiteitsherstel kunnen zo doordoor verschillende partijen worden beloond.

LTO Nederland heeft voor haar leden een factsheet gemaakt, met daarin enkele highlights uit de gezamenlijke aanpak. Het factsheet is hier te downloaden: 
Het volledige plan is te lezen op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.

Bron: LTO Nederland