Boeren meten zelf dag en nachtvlinders

Op initiatief van LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting is gezamenlijk nagedacht over het ontwikkelen van een monitoringsprogramma om vlinders en insecten in het agrarisch gebied te monitoren, dit meetnet in ontwikkeling heet het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG). Gestart wordt in het agrarisch gebied met het meten van dag en nachtvlinders.

Insecten vormen een belangrijke schakel als voedsel in voedselketens en als bestuivers bij planten. Sinds 2017 is duidelijk geworden dat de aantallen soorten van insecten en met name de biomassa van insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Herstel van de insecten en het genereren van kennis over het voorkomen van insecten is daardoor één van de doelen van het natuurbeleid geworden. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dit was voor LTO Noord en BoerenNatuur reden om contact te zoeken met het ministerie van LNV en met De Vlinderstichting om te kijken hoe hier verandering in zou kunnen worden aangebracht. In agrarisch gebied wordt gestart met het meten van vlinders.

Project Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (BIMAG)
Uitgangspunt van het BIMAG project is er in het agrarisch gebied samen met boeren dag- en nachtvlinders worden geteld. Met dit project worden boeren in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden. Daarnaast wordt door het zelf uitvoeren van metingen het perspectief van de boer meegenomen in biodiversteitsherstel.

Waarom doen agrarische ondernemers mee?
Veel agrarische ondernemers ondernemen al actie voor biodiversiteit op het erf. Het is tot dusver niet duidelijk welke positieve effecten deze maatregelen hebben op insectenpopulaties. Door middel van monitoring krijgen agrarische ondernemers beter inzicht wat goed werkt voor de biodiversiteit op uw erf en percelen. De Vlinderstichting en het CBS zijn aangesloten bij het project om de monitoringsdata te analyseren om zo (algemene) adviezen te geven over effectieve aanpassingen op het boerenerf en percelen. Op deze manier werken agrarische ondernemers zelf actief mee aan de versterking van biodiversiteit op het bedrijf.

Welke insectensoorten gaan boeren meten?
Agrarische deelnemers gaan zelf of met hulp van een vrijwilliger meten. Er worden twee insectensoortgroepen gemeten:

1. Dagvlinders worden via een telroute gemeten. Een telroute is maximaal een kilometer lang, een telling duurt ongeveer een kwartier. In de periode van augustus tot en met september wordt een aantal keren de telroute gelopen.

2. Nachtvlinders worden via een LedEmmer gemeten. Er wordt een aantal keer een LedEmmer geplaatst en de gevangen nachtvlinders uit de emmer worden geteld en gefotografeerd.

Meer informatie?
Heeft u een vraag of bent bent u geïnteresseerd in insectenmonitoring en wilt u meer informatie over het project Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (BIMAG)? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar spietersen@ltonoord.nl . Het project loopt tot december 2019.

Officieel startschot: Boeren meten zelf vlinders 
Op dinsdag 27 augustus wordt het officiële startsein gegeven voor het project BIMAG in Lelystad. De pers is uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Wilt u hier ook bij zijn? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar spietersen@ltonoord.nl.

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan het project 'Dag- en nachtvlinder meetnet in agrarische gebieden'. Lees hier meer.