De das als lastpak

De afgelopen jaren werd duidelijk dat agrarische ondernemers in groeiende mate schade en overlast ondervinden van diersoorten die in de context van de Nederlandse faunaregelgeving zwaar beschermd zijn. Denk hierbij aan diersoorten als de Das (en voor Drenthe de  Bever). Het gaat om schade, waar in preventieve zin weinig tegen kan/mag worden gedaan en welke in beginsel voor schadevergoeding in aanmerking komt.

Wat blijkt is dat met name de Das zich getalsmatig goed ontwikkeld. Recht evenredig hiermee neemt het draagvlak onder agrarische ondernemers voor het accepteren van schade van deze diersoort af. 

Een andere waarneming is dat het huidige systeem van schademelding en schadevergoeding er niet toe leidt dat er een goed zicht ontstaat op de schade die landbouwers van Dassen ondervinden. Relatief weinig ondernemers zien meerwaarde in het aanvragen van schadevergoeding.  Drempels voor het vragen van vergoeding  zijn te hoog en de uiteindelijk toegekende vergoeding is veelal lager dan de gevoelde schade. 

Reden voor LTO Noord om richting Gedeputeerde Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe een verzoek te sturen om het schadebeleid beleid  voor de soorten das, wolf, wilde kat, otter, lynx, steenmarter en bever  bij te stellen. Wij hebben hierbij de GS-en gevraagd  het 'behandelbedrag', bij een tegemoetkoming in de schade terug te betalen aan de aanvrager en geen eigen risico te hanteren.