Akker - Jan Overeem

Meer samenwerking met grondeigenaren nodig bij leidingaanleg

Voor de aanleg van een nieuwe leidinginfrastructuur kijkt de overheid steeds meer naar het agrarisch gebied. LTO Nederland ondersteunt hierin haar leden bij de voorbereidingen en afspraken met leidingbeheerders.

Daarvoor is door LTO onder andere een veldprotocol ontwikkeld, waarin de gewenste werkafspraken tussen leidingbeheerders en grondeigenaren zijn omschreven. De aankondiging van het Rijk om meer regie te voeren bij de aanleg van leidinginfrastructuur past bij deze aanpak. Omdat de agrarische sector nu vaak te laat wordt meegenomen in het proces, zijn centrale procesafspraken gewenst. In de kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)  heeft LTO de nadruk hierop gemist.

Op 16 oktober heeft het kabinet in een brief gereageerd op de analyses en het advies door de TIKI. LTO Nederland is het eens met de regierol voor het Rijk in de aanleg van leidinginfrastructuur, maar mist in de reactie de toegevoegde waarde van afstemming tussen leidingbeheerders, bevoegd gezag en de agrarische sector.

Versnelling aanleg leidinginfrastructuur
De land- en tuinbouw is gebaat bij een versnelde aanleg van een goede leidinginfrastructuur, omdat veel boeren duurzame energie produceren. Met het door LTO ontwikkelde veldprotocol en redelijke contractvoorwaarden is een efficiënte aanleg van leidingen zeker mogelijk. LTO betreurt het dan ook dat de TIKI bij de analyse van de knelpunten en oplossingen de rol van de spelers in het agrarisch buitengebied over het hoofd heeft gezien. Ook omdat voor een efficiënte aanleg van leidingen de medewerking van grondeigenaren en grondgebruikers juist essentieel is. Om bij boeren meer draagvlak te creëren, kan landelijke afstemming met leidingbeheerders en bevoegd gezag helpen. Boeren worden nu vaak te laat in het proces betrokken, en dat frustreert een voorspoedige aanleg. Alleen als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen in de inpassing van leidingaanleg op boerenbedrijven, kan het agrarisch gebied aan de gewenste versnelling een bijdrage leveren.

Meer regie nodig
Met name de energietransitie legt steeds meer beslag op de ruimte in het buitengebied. Daarnaast worden telecomverbindingen omgezet in glasvezelnetwerken, leggen drinkwaterbedrijven nieuwe leidingen aan vanwege woningbouw, leggen waterschappen ter verduurzaming nieuwe afvalwaterleidingen aan en wil de minister van Infrastructuur & Waterstaat meer transport van de weg onder de grond. Als de overheid dit allemaal in het agrarisch gebied wil realiseren, dan moeten er goede voorwaarden geboden worden en is meer regie nodig. LTO is hierover met de betrokken ministeries in gesprek.

Bekijk hieronder het webinar ‘Maatwerk bij leidingaanleg’ terug, waarin vanaf 26:06 een casus wordt behandeld over een waterleiding van Vitens in Overbetuwe.

Bron: LTO Nederland