|||

Natura 2000

In Europa is afgesproken dat elke lidstaat waardevolle natuurgebieden beschermt; de Natura 2000-gebieden. De regels die samenhangen met deze bescherming, reiken verder dan die gebieden zelf. Ze hebben feitelijk betrekking op alle handelingen en activiteiten die effect hebben op die gebieden.

Ook veel agrarische activiteiten hebben invloed op de Natura 2000-gebieden. De meeste reguliere werkzaamheden hoeven echter niet getoetst te worden. Uitbreidingen van en veranderingen binnen de bedrijfsvoering, zijn na toetsing mogelijk wel vergunningplichtig. Wanneer een activiteit wel of niet vergunningplichtig is, wordt door provincies vastgelegd in beheerplannen.

Veehouders met uitbreidingsplannen die kunnen leiden tot extra ammoniakuitstoot, moeten bovendien rekening houden met de PAS, Programmatische Aanpak Stikstof.

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.