luchtfoto Engbertsdijkvenen

Engbertsdijkvenen: samen op weg naar gedragen inrichtingsplan

Engbertsdijksvenen is een van de 24 natuurgebieden in Overijssel die aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er een beheerplan is opgesteld en dat er in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof)-gebiedsanalyse een aantal herstelmaatregelen genomen moeten worden. In het geval van Engbertsdijksvenen is dat het behoud en herstel van het actief hoogveen en de droge heide. Met LTO Noord als bestuurlijk trekker wordt er momenteel gewerkt aan een voorstel voor een inrichtingsplan voor dit gebied. Bij dit proces wordt rekening gehouden met de belangen van boeren, burgers en andere belanghebbenden.

Engbertsdijksvenen is een groot natuurgebied vlak tegen de Duitse grens van 1000 hectare. Het wordt begrensd door de plaatsen Kloosterhaar, Geesteren, Sibculo en Vriezenveen. Het is een voormalig veengebied dat nu grotendeels afgegraven is, maar nog wel een actieve hoogveenkern bevat.
Buiten het actieve hoogveen bestaat het gebied vooral uit heide, zowel natte als droge heide. Langs de randen zijn er kleine berkenbossen te vinden. Om er voor te zorgen dat het grondwater niet wegstroomt, zijn er dammen aangelegd en is het gebied in compartimenten ingedeeld.

De aanpak: vernatten
Om het behoud en herstel van het actief hoogveen en de droge heide te realiseren, is het nodig om het gebied te ‘vernatten’. Hoe dit moet gebeuren, wordt momenteel onderzocht binnen het project ‘Planvorming Engbertsdijskvenen’. Binnen dit project gaat een team met onder andere een hydroloog aan de slag met het detailleren en uitwerken van de gebiedsanalyse om uiteindelijk te komen tot een voorstel voor het nemen van maatregelen en een inrichtingsplan.

Project Planvorming Engbertsdijksvenen
Op 7 maart 2017 heeft de Geduputeerde Staten van de provincie Overijssel het plan van aanpak voor de planvorming Natura 2000 Engbertsdijksvenen goedgekeurd. Meteen daarna is het project Planvorming Engbertsdijksvenen van start gegaan met LTO Noord als bestuurlijk trekker. Doel van dit project is het opleveren van een gedragen advies inrichtingsplan voor het gebied.

Samen op weg naar een gedragen inrichtingsplan
In het najaar  van 2016 heeft LTO Noord op verzoek van de provincie Overijssel aan Erik Back gevraagd om als kwartiermaker met betrokken partijen in het gebied in gesprek te gaan. Op basis van deze gesprekken is er een vervolgproces afgesproken. Een belangrijke uitkomst van deze gesprekken is de vorming van een Bestuurlijke Adviescommissie waarin alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd weten.
Boeren, burgers, grondeigenaren, gemeenten, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties: allemaal worden zij betrokken bij het maken van een advies inrichtingsplan voor Engbertsdijksvenen. Samen gaan we op weg naar een helder pakket van maatregelen waarmee de natuurdoelen van het gebied worden behaald, maar waarbij ook rekening wordt gehouden met de omgeving. Het is de bedoeling dat er na uitvoering van dit project er voor alle functies in en rondom Engbertsdijkevenen weer perspectief is.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.overijssel.nl/engbertsdijksvenen