Scheurverbod in Natura 2000 versoepeld

Het ploeg- en omzetverbod in Natura 2000-gebieden kan in sommige gevallen soepeler worden toegepast. Dat staat in de Staatscourant. Met de versoepeling geeft landbouwminister Carola Schouten uitvoering aan een motie uit 2016 van CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

Nederland heeft al het blijvend grasland in Natura 2000-gebieden aangewezen als ecologisch kwetsbaar. Boeren die aanspraak willen maken op de basis- en vergroeningspremie uit het Europees landbouwbeleid, in het kader van vergroeningseisen, mogen geen blijvend grasland ploegen of omzetten.

In overleg met de provincies en de Europese Commissie wordt de aanwijzing van kwetsbaar blijvend grasland versoepeld. Daarmee komt Schouten tegemoet aan de behoeftes van provincies, agrariërs en natuurorganisaties, vooral met het oog op het mogelijk maken van landinrichtingsprojecten door ruilverkaveling.

Graslandverbeteringen
‘Boeren willen geen percelen zonder scheurverbod ruilen tegen percelen met scheurverbod’, zegt beleidsadviseur Tjerk Elzinga van LTO Noord. ‘Een scheurverbod betekent toch dat graslandverbeteringen niet aan de orde zijn.’

Vooral in Oost-Nederland belemmert het verbod daardoor gebieds-processen, bijvoorbeeld rond de Natura 2000-gebieden De Wieden en Rijnstrangen, op de Veluwe en in Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek.

Voorwaarde voor de versoepeling is dat ter compensatie buiten Natura 2000 evenveel hectares blijvend grasland worden aangewezen als ecologisch kwetsbaar, met bijbehorend ploeg- en omzetverbod. Dat laatste is nog niet zo gemakkelijk, zegt Elzinga. ‘Het vergt nogal wat om vervangende grond te vinden.’

Initiatiefnemers tot opheffing van het verbod kunnen zich tot de provincies wenden met een verzoek, op basis van een ecologische toets of een passende beoordeling waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen en uiterlijke kenmerken van het gebied. Schouten besluit uiteindelijk over de opheffing en aanwijzing van de kwalificatie van grasland als ecologisch kwetsbaar en het ploeg- en omzetverbod.

Geurts reageert verheugd: ‘De aanhouder wint. Uiteraard moet er nog wel wat gebeuren. Maar we zijn weer een hele stap vooruit.’