akkerbouw

Scheurverbod optie voor 40 hectare binnen Springendal / Dal van Mosbeek

Binnen het Natura 2000 gebied Springendal / Dal van Mosbeek komt ongeveer 40 hectare in aanmerking voor opheffing van het scheurverbod (officieel heet dit het ploeg- en omzetverbod) voor ecologisch kwetsbaar blijvend grasland.

Dat blijkt uit de ecologische beoordeling die Wageningen Environmental Research (WENR) onder leiding van Edo Gies heeft opgesteld. Op het conceptrapport heeft LTO Noord samen met betrokken boeren uit het gebied een reactie gegeven. Deze op- en aanmerkingen zijn grotendeels verwerkt in het definitieve rapport.
 
Voorwaarden ontheffing
Het ministerie van LNV heeft begin mei de regelgeving versoepeld. Alleen de provincie kan een verzoek voor opheffing indienen bij het ministerie van LNV. Er gelden twee voorwaarden:
  • Vast moet staan dat opheffing van het scheurverbod geen significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied heeft. Dit moet blijken uit een ecologische beoordeling.
  • Er moeten evenveel hectares ecologisch kwetsbaar blijvend grasland worden aangewezen waarop het scheurverbod voortaan wel van toepassing zal zijn. Er geldt dus een compensatieplicht. Deze compenserende hectares moeten in principe in dezelfde provincie liggen. Alleen blijvend grasland buiten de Natura 2000 gebieden kan gelden als compensatie.
Inrichtingsmaatregelen
Uit de beoordeling van WENR blijkt dat ongeveer 40 hectare in aanmerking komt voor opheffing van het scheurverbod. Het staat nog niet vast dat voor al deze hectares opheffing van het scheurverbod zal worden aangevraagd. Voor een aantal percelen moet namelijk nog worden bepaald of daar inrichtingsmaatregelen moeten worden genomen en zo ja, welke. Het kan zijn dat op basis van deze uitkomst scheuren van grasland niet gewenst is. In het kader van het gebiedsproces zal hier naar worden gekeken.
 
Compensatiehectares
Voordat opheffing van het scheurverbod voor genoemde hectares kan worden aangevraagd, moeten er compensatiehectares gevonden worden. De inschatting is dat dit nog een behoorlijke inspanning zal vragen. Immers, welke agrariër wil nou een scheurverbod op zijn grond? Daar heeft hij geen belang bij. 
Het ministerie van LNV, de provincies Gelderland en Overijssel, LTO  en RVO hebben inmiddels overleg gevoerd hoe ontheffing van het scheurverbod precies vorm moet krijgen. Dat heeft geresulteerd in een aantal werkafspraken. Elke partij gaat daar nu mee aan de slag. LTO Noord zal samen met de provincie Overijssel bekijken hoe en waar de compensatie hectares kunnen worden gevonden.
 
Vervolg
Als alle informatie beschikbaar is voor opheffing van het scheurverbod en de compensatie hectares dan zal de provincie een verzoek kunnen doen aan LNV. In de uitvoeringsregeling is opgenomen dat alleen de provincie zo’n verzoek kan doen.
De GLB-uitvoeringsregeling is via deze link in te zien. Het rapport van de WUR is via deze link te lezen.