Ruimtelijke Ontwikkelingen

De landbouw heeft veel te maken met regels op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

Het Ministerie van IenM werkt aan de Omgevingswet, daarin zijn straks ruimtelijke ordening en milieuregels samengevoegd. De invoering van deze complete stelselherziening vindt waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 plaats. LTO Nederland neemt actief deel aan voorbereidingswerkgroepen, daar waar onderwerpen de agrarische sector raken. Dat heeft tot een aantal verbeteringen geleid maar niet alle wensen zijn overgenomen.

Het gaat voor de landbouw vooral om het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Het BAL is de opvolger van het Activiteitenbesluit. In het BKL komt de regelgeving op het gebied van geur, geluid en andere omgevingswaarden te staan. Daarnaast is voor de landbouw de Aanvullingswet grond van belang, waarin het o.a. gaat om onteigening van grond.Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.