Bedrijven gezocht voor plaagdierrisico-inventarisaties

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zoekt tot eind maart 2021 90 pluimvee-, melkvee- en vleesveebedrijven om plaagdierrisico-inventarisaties (PRI’s) laten uitvoeren, met speciale focus op ratten en muizen. Hiermee wil LNV zoeken naar mogelijke verbeterpunten voor de brandveiligheid van stallen.

Ratten en muizen kunnen de oorzaak zijn van stalbranden doordat ze elektriciteitskabels in stallen aanvreten, waardoor kortsluiting en brand kan ontstaan.

Inventariseren en leren
Met het onderzoek wil LNV betrouwbare informatie genereren over de aanwezigheid van ratten en muizen en de risico’s die de aanwezigheid van deze dieren met zich meebrengen. Bovendien wil LNV inzicht krijgen hoe het is gesteld met maatregelen die worden genomen om overlast van plaagdieren te beheersen. Hieruit is mogelijk ook te leren wat wel en niet effectieve maatregelen zijn.

Op basis van deze gegevens kunnen verbeterpunten worden aangedragen als input voor plaagdierbeheersplannen van veehouders. Dit kan erg waardevol zijn in gesprekken met plaagdierbeheersers.

Onderzoek
Elk bedrijf dat meedoet, ontvangt na het bezoek een PRI-rapportage met daarin de bevindingen van het onderzoek. Hierin wordt aandacht geschonken aan:

  • Bedrijfsmatige aspecten
  • Omgevingsaspecten
  • Bouwkundige aspecten
  • Hygiënische aspecten
  • (Mogelijke) aanwezigheid plaagdieren
  • Historische gegevens en verslaglegging

Uitkomsten zijn vertrouwelijk
Het betreft een eenmalig bezoek per bedrijf. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemende bedrijven. De gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat elk bedrijf een code krijgt in het eindrapport wat het ministerie ontvangt. De namen of locaties zullen in het rapport niet worden genoemd, waardoor bevindingen niet gekoppeld kunnen worden aan individuele bedrijven. Dit is ook niet nodig, want het gaat om het verkrijgen van een sectorbreed beeld van de stand van zaken

Aanmelden
Deelnemers kunnen zich aanmelden middels een mail naar Dr. Inge Krijger van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen: ikrijger@kad.nl.

Bron: LTO Nederland