Kostenverdeling binnen waterschappen

Door de Minister van Infrastructuur en Milieu is een discussie aangezwengeld of de huidige financiering van het totale waterbeheer in Nederland nog op orde is. Mede naar aanleiding van het OESO rapport (2014)  wordt meer aandacht gevraagd voor het uitgangspunt “de gebruiker, de vervuiler, de belanghebbende betaalt”.

Deze vraagstelling is voor de Unie van Waterschappen aanleiding geweest om ook vanuit de waterschappen daarover een advies op te stellen en dat aan de Minister aan te bieden. In de discussie over de duurzame financiering van het waterbeheer gelden voor LTO Nederland de volgende speerpunten:

1. Handhaving van het solidariteitsbeginsel en het toepassen van de economische waarde grondslag met aandacht voor een ‘EU-level playing field’

2. Werken met investeringsimpulsen in plaats van aanvullende heffingen met meer aandacht voor de relatie bodem en water

3. Flexibiliteit en maatwerk mogelijk maken met name voor tariefdifferentiatie bij de individuele waterschappen

4. Oplossen van de weeffout door de infrastructuur als aparte categorie in te voeren

Naast deze speerpunten zal LTO ook nadrukkelijk in beeld brengen de bijdrage die de agrarische sector al in natura levert als bijdrage aan het beheer van het watersysteem.

Met de landbouwvertegenwoordigers in de waterschappen overlegt de LTO om tot definitieve standpunten te komen. U kunt uw mening rechtstreeks ventileren of via de portefeuillehouders water van LTO dan wel via uw landbouwvertegenwoordigers in uw waterschap.