LTO Noord en landbouwzetels waterschapsbesturen 2019

Op 20 maart 2019 kan er worden gestemd voor de waterschapsbesturen in ons land. Daarnaast heeft elk waterschap meerdere zetels gereserveerd voor landbouw, bedrijven en natuur. De regionale LTO-organisaties zijn aangewezen om de benoeming te regelen voor de landbouwzetels.

Hiervoor richtte LTO Noord net als de ZLTO en LLTB eerder dit jaar per waterschap een vertrouwenscommissie op, met deelnemers vanuit de eigen vereniging en aan de landbouw gelieerde partners.  Deze commissie kreeg de opdracht vanuit de drie regiobesturen, om vertegenwoordigers van de agrarische sector te zoeken die de geborgde zetels “ongebouwd” in de Algemene Besturen van de Waterschappen vanaf maart 2019 zouden kunnen gaan invullen.

Vacature
Het proces begon met het uitzetten van een vacature. Eenieder die zich verbonden voelt met de land- en tuinbouw en de sector een warm hart toedraagt, kon hierop reageren. Intussen is de reactie periode voorbij. De commissies hebben in de zomermaanden de sollicitaties beoordeeld en gesprekken met sollicitanten gevoerd. 

Beoordeling
Bij de beoordeling van de sollicitanten is met name het volgende van belang:

De kwaliteit van de persoon. In hoeverre is de persoon professioneel genoeg om bijvoorbeeld ook breder te kijken dan alleen de landbouwbelangen. Zodat in een waterschapsbestuur goede afspraken gemaakt kunnen worden vanuit een breed belang.
Achtergrond kandidaat. Er wordt gestreefd naar een goede verdeling over de diverse land- en tuinbouwsectoren
Samenwerking. De kandidaten moeten ook onderling goed kunnen samenwerken in het waterschapsbestuur
Spreiding van kandidaten in het werkgebied van een waterschap. Hoe beter verspreid in het werkgebied de kandidaten wonen hoe beter de lokale belangen aan de orde komen.

Voordracht
De selectie procedure leidt per waterschap tot een advies van de commissie over welke mensen het meest geschikt worden geacht om plaats te nemen op de zetels ongebouwd in het Algemeen Bestuur. Dit advies wordt voorgelegd aan de LTO Noord Regiobesturen. Aansluitend wordt het advies en daarmee de voordracht aan de waterschappen  voor instemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van LTO Noord. Na instemming kan LTO Noord haar voordracht voor de geborgen zetels ongebouwd melden bij de diverse waterschappen.

NB daar waar het werkgebied van een waterschap ook het gebied van de ZLTO betreft, wordt een gezamenlijke voordracht opgesteld voor het betreffende waterschap. Een en ander moet voor het eind van 2018 gereed zijn.

Speerpunten LTO Noord
De punten waar LTO Noord alle aandacht voor wil in de komende bestuursperiode bij de waterschappen staan hier op een rij.