Schadevergoeding door winning drinkwater

In sommige drinkwaterwingebieden (vooral op zandgronden) is sprake van droogteschade voor de landbouw. LTO heeft met andere partijen (o.a. de wetenschap) geconstateerd dat met betrekking tot de vaststelling van de schade door verdroging de gehanteerde hydrologische modellen niet meer up to date zijn. Dat vraagt om aanpassing en herziening van de berekende schade.

Via het project “Waterwijzer landbouw”, waarin overheden, drinkwatermaatschappijen, wetenschap en LTO  participeren, wordt nu gewerkt aan een beter model voor de vaststelling van de schade. LTO wil deze modellen te zijner tijd graag toetsen in de praktijk. Daarnaast is onze inzet om te onderzoeken op welke wijze er compenserende maatregelen genomen kunnen worden om de schade te voorkomen dan wel te verminderen. Dat betekent dat in samenspraak met Vitens en een waterschap straks gezocht wordt naar een winningsgebied waar deze maatregelen toegepast en getoetst kunnen worden. Daarbij wordt gerekend op de medewerking van de daarbij betrokken boeren.