Inzet op het terrein van water

LTO Noord hecht een grote waarde aan een goed beheer en onderhoud van ons watersysteem. Goede contacten met waterbeheerders, beleidsmakers en bestuurders is van groot belang. Beleid voor water wordt gemaakt op verschillende  niveaus denk hierbij aan Brussel, Den Haag, de Provinciehuizen en bij de Waterschappen.

In de waterschappen worden de belangen voor de agrarische sector behartigd door de geborgde zetels ongebouwd. In elk waterschap is een vertegenwoordiging vanuit de agrarische sector. In hoofdlijnen heeft het waterschap drie kerntaken: zorg voor waterkwaliteit, waterkwantiteit en (water)veiligheid .

Ruimte is schaars, stapeling van zoveel mogelijk functies moet uitgangspunt zijn bij de realisering van onze wateropgaven en ambities.  Daarom zijn we continue in gesprek met de waterschappen over opgaven, ambities en knelpunten in het watersysteem. LTO Noord vindt het belangrijk om mee te denken over de invulling van de opgaven die er liggen rond  klimaatverandering.  We  krijgen te maken met langere periodes van droogte en hogere pieken in neerslag.  LTO Noord stimuleert het nemen van maatregelen op het gebied van bodem en water. Hiermee spelen we in op de klimaatsveranderingen en toewerken naar verbetering van de waterkwaliteit.  In West Nederland is verzilting een belangrijk onderwerp en zet LTO Noord zich samen met de waterbeheerders in om het zoetwatersysteem te optimaliseren.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stuurt op het realiseren van een gezond watersysteem door verbeterde biotopen in oppervlaktewaterlichamen. Om dit te sturen is een afgeleide inzet bepaald voor onder ander stikstof en fosfaat in het water. De Europese doelen van de KRW zijn vertaald naar nationale Nederlandse doelen. Deze zijn door de waterschappen in samenwerking met de Provinciën door vertaald naar doelen per waterlichaam. LTO Noord is van mening dat maximaal moet worden ingezet om de vermijdbare emissies van agrarische percelen terug te dringen. Door de inspanningen in het generieke mestbeleid is de melkveehouderij er bijna maar is m.n. in het Oostelijke zandgebied een gezamenlijke inspanning nodig om ook de laatste slag te kunnen maken.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van LTO is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit, in combinatie met het versterken van de land- en tuinbouw, hiermee bedoelen we het verbeteren van de productieomstandigheden voor onze sector. Een belangrijke factor voor gewasopbrengst op percelen is de bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid en -structuur). Deze elementen dragen ook bij aan het verbeteren van de waterhuishouding in een gebied.

 Voor de agrarisch ondernemer wordt in het DAW kennis  gedeeld over waterbeheer, de bedrijfsvoering en maatregelen die duurzaam en inpasbaar zijn voor de ondernemer. Voormalig voorzitter Siem Jan Schenk van LTO Noord sprak in 2014 bij op een bijeenkomst van  Landbouw op Peil dan ook de wens uit dat Landbouw op Peil een mooie inspiratiebron zou zijn voor het DAW. Op de website van Landbouw op Peil kunt u een praktisch maatregelenboekje downloaden met praktische tips  in relatie tot de bedrijfsvoering.

LTO Noord vindt het belangrijk dat onze zoetwatervoorziening robuuster wordt en ook het watergebruik moet zuiniger en efficiënter. Droogteschade  wordt veelal nog niet als kostenpost gezien.