LTO waarschuwt voor schrappen geborgde zetels

De geborgde zetels in het waterschap liggen onder vuur. Er is een initiatiefwet ingediend om de geborgde zetels te schrappen.

Om deze reden is er een internetconsultatie gestart door twee ministeries, deze loopt tot 3 augustus. Het is belangrijk dat boeren hier van zich laten horen, naast de vanzelfsprekende reactie vanuit LTO. 

Lees hier meer over de internetconsultatie.

Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving, licht de reactie van LTO Nederland toe in onderstaande vlog.

In het initiatiefwetsvoorstel van Groen Links wordt voorgesteld de geborgde zetels bij de waterschappen te schrappen. LTO Nederland stelt in haar paper dat de geborgde zetels juist zorgen voor een afgewogen belangenafweging in de waterschappen, waardoor er sprake is van gedegen watermanagement. LTO vreest verdergaande politisering van de waterschappen en het verlies van specialistische deskundigheid en kennis van het lokale agrarisch gebied.

Lokale kennis en draagvlak
Waterschappen zijn er om uitvoering te geven aan goed waterbeheer. Daarin is behalve de democratische vertegenwoordiging ook specifieke deskundigheid en het hebben van een direct belang belangrijk. Boeren en tuinders hebben voor het voortbestaan van hun bedrijf veel belang bij goed waterbeheer. Lokale kennis van het gebied en draagvlak voor het waterbeheer zijn daarbij essentieel. De geborgde zetels van de landbouw, natuurorganisaties en het bedrijfsleven in de waterschapsbesturen zorgen voor specifieke deskundigheid en goede vertegenwoordiging van de belanghebbenden. Dat is in het belang van goed waterbeheer.

Regel werk waterschap zo efficiënt mogelijk
Boeren en tuinders zijn de beheerders van meer dan 70% van alle grond in Nederland en zijn daarmee hoeders van het landelijk gebied. Zij leveren een bijdrage aan behoud van een vitaal platteland, het verbeteren van de biodiversiteit, het behalen van klimaatdoelen en het op peil houden van ons watersysteem. Door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, bodemdaling en de nieuwe opkomende stoffen, nemen de kosten van waterbeheer en waterzuivering de komende jaren toe. Daardoor komt de betaalbaarheid onder druk te staan. Dit vereist dat het werk van het waterschap zo efficiënt mogelijk wordt geregeld.

Bron: LTO Nederland