Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken

Sinds eind 2017 wordt in kader van de ‘Bestuursovereenkomst aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden’ door LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van IenW en LNV samengewerkt.

Dit met als doel het terugdringen van de nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Het bijbehorende persbericht namens de betrokken organisaties staat op de website van het DAW.

Het Landelijk Bestuurlijk Overleg benadrukt dat men de inzet van de deelnemende agrariërs waardeert. Nu moet er doorgepakt worden met nog meer deelnemers. Ook wordt onderzocht of kan worden aangehaakt bij andere beleidstrajecten.  In een tussenevaluatie is de voortgang per gebied zichtbaar gemaakt. In 11 ‘groene’ gebieden is men goed op weg om de doelen te halen.

In 12 ‘oranje’ gebieden is de verwachting dat de doelen alsnog gehaald kunnen worden met dezelfde aanpak, maar zijn aanvullende maatregelen en/of meer deelnemers nodig. In 11 ‘rode’ gebieden is meer nodig, hier redt men het niet met de bestaande afspraken. In het Landelijk Bestuurlijk Overleg (LBO) hebben de partijen afgesproken om de komende drie maanden de plannen van aanpak per gebied te actualiseren. Voor de ‘rode’ en mogelijk ook de ‘oranje’ gebieden wordt het toevoegen van verplichte maatregelen overwogen. 

Claude van Dongen, die als portefeuillehouder Bodem- & waterkwaliteit namens LTO Nederland deelneemt aan het LBO, stelt: “De agrariërs die hebben bijgedragen aan de aanpak laten zien dat we dit vrijwillig en vanuit de eigen bedrijfsvoering voor elkaar kunnen krijgen. Nu is het belangrijk dat nog meer agrariërs deel gaan nemen en dat we gezamenlijk doorpakken”.

Het besluit van het LBO is hier te vinden.
De kamerbrief is hier te vinden.