Water landschap

Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschappen

Begin juni heeft de commissie Boelhouwer de minister van I&W geadviseerd om de geborgde zetels in de waterschapsbesturen af te schaffen.

LTO Nederland vindt dat advies onbegrijpelijk. De minister heeft vervolgens aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd om na te gaan wat de standpunten van de belanghebbende partijen zijn over dat advies. Naast gesprekken met de organisaties voor wie de geborgde zetels momenteel bestemd zijn, te weten LTO, VBNE en VNO/NCW – MKB, zullen ook andere relevante organisaties, zoals de Unie van Waterschappen en de koepels van provincies (IPO) en gemeente (VNG) worden geraadpleegd.

U kunt ook zelf uw mening geven. Tot 3 oktober kan iedereen via het reactieformulier op de website van het OFL zijn of haar mening geven over het belang van de geborgde zetels.

Standpunt LTO
LTO is tegenstander van het afschaffen van de geborgde zetels in de waterschappen. Een waterschap is niet voor niets een ‘functionele belangendemocratie’, waarin de belangen goed vertegenwoordigd moeten zijn. Zonder geborgde zetels is het gevaar levensgroot aanwezig dat de partijen in het bestuur van het waterschap besluiten nemen die wel direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de boer en tuinder, zonder dat die daarbij betrokken is geweest. De taken van het waterschap, te weten droge voeten, waterbeheer en schoon water, raken de boer in bijna alle facetten van de bedrijfsvoering. Vanwege het grote belang worden agrarische ondernemers ook nog eens voor grote bedragen aangeslagen door het waterschap. Dat staat in geen verhouding tot wat een burger betaalt. Tenslotte is de inbreng vanuit de geborgde zetels buitengewoon waardevol vanwege de ingebrachte kennis van de sector, van het gebied en draagt de betrokkenheid bij aan het draagvlak voor de besluiten.

Wat gebeurt er met de reacties?
Het OFL analyseert de reacties op de digitale consultatie samen met de input uit de gesprekken. In december 2020 biedt het OFL zijn rapport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan.  De minister wil met dit rapport goed onderbouwde besluiten nemen over het advies van de Commissie Boelhouwer. De definitieve besluitvorming zal pas in 2021 na de verkiezingen plaatsvinden.

LTO Nederland levert namens haar leden een reactie, maar indien u deelneemt aan de OFL-consultatie wordt dat ook erg op prijs gesteld.

Initiatiefwetsvoorstel GroenLinks
Bij het verschijnen van het rapport van de commissie Boelhouwer heeft GroenLinks in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel gelanceerd waarmee de geborgde zetels worden afgeschaft. Voor dat initiatiefwetsvoorstel heeft ook een internetconsultatie plaatsgevonden, waarop maar liefst 770 reacties zijn gekomen. Daaronder gelukkig ook veel uit de agrarische sector. Wanneer dit voorstel een vervolg krijgt is nog onduidelijk.

Het consultatietraject van het OFL in opdracht van de minister en staat los van de internetconsultatie van GroenLinks. Daarom is het belangrijk als u al gereageerd heeft op het initiatiefvoorstel van GroenLinks nu weer te reageren bij het OFL.

Met elkaar moeten we de landelijke politieke laten zien wat het belang is van een goed waterschapsbestuur met handhaving van de geborgde zetels, waardoor voldoende oog en gevoel is voor het belang van de agrarische sector.

 

 

Bron: LTO Nederland