Animal Health Regulation

De Animal Health Regulation is een parapluverordening onder de Animal Health Law. Dit is regelgeving vanuit de EU, deze stelt regels op hoofdlijnen vast, maar bevat zelf weinig inhoudelijke normen. Die normen worden uitgewerkt in de vorm van een reeks uitvoeringshandelingen. Uitvoeringshandelingen verplichten lidstaten Europese wetten en regels toe te passen. Gedelegeerde handelingen bieden ruimte aan lidstaten (binnen randvoorwaarden) om tot eigen besluitvorming te komen.

Nederland wil de kansen op insleep en de verspreiding van besmettelijke dierziekten minimaliseren, daarnaast willen we de administratieve lasten voor de overheid en het bedrijfsleven minimaliseren. Deze lasten mogen niet toenemen. Nederland staat voor een maatschappelijk aanvaardbare dierziektebestrijding. Daarnaast willen we de handel in dieren en dierlijke producten faciliteren. Uitgangspunten zijn: geen verhoging lastendruk,  uitvoeringskosten of detailregels; aandacht voor subsidiariteit, risico gebaseerd beleid, minimaliseren van risico’s op introductie en verspreiding van dierziekten.

Er vindt in Europa een discussie plaats rondom de listing van dierziekten. LTO bekijkt met de verschillende sectoren welke ziekten van belang zijn om te behouden op de lijst en welke dierziekten er van de lijst kunnen worden gehaald of juist zouden moeten worden toegevoegd. (Bijvoorbeeld BVD).