Ondertekening nieuwe convenant Diergezondheidsfonds


Op 4 juli heeft de Minister van LNV in haar brief aan de Kamer laten weten dat het nieuwe convenant Diergezondheidsfonds (DGF) door de verschillende vertegenwoordigers vanuit de sector en LNV is ondertekend.

Een belangrijk moment aangezien in dit convenant de afspraken voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd tussen LNV en de sectorpartijen betreffende onder andere de kosten voor bestrijding, preventie en monitoring van dierziekten.

Afgelopen periode hebben de verschillende partijen meerdere malen om tafel gezeten om te onderhandelen over de inhoud van het convenant. Daarbij hebben de sectoren gezamenlijk onderhandeld op punten die voor elke sector van belang zijn. LTO Nederland is tevreden met het resultaat van de onderhandelingen en het nieuwe convenant dat per 1-1-2020 in werking zal treden.

Het DGF is belangrijk voor de sectoren. Het is in het leven geroepen om de kosten die gepaard gaan met preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten te dragen. Vanuit het basisprincipe dat veehouders zelf verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van hun dieren dragen veehouders bij aan het DGF maar ook de overheid heeft hier haar verantwoordelijkheid.

Afspraken over de verdeling van de kosten van het DGF tussen de betrokken sectoren en LNV worden elke vijf jaar opnieuw vastgelegd in een convenant. In het convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over de zogenoemde plafondbedragen. Dit zijn de bedragen tot waar de sectoren in de convenantsperiode maximaal bijdragen aan de kosten voor preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten.

Ten aanzien van onder andere de preventie en monitoringskosten dragen zowel de sector als de overheid ieder de helft.

De kosten die samenhangen met de bestrijding van een besmettelijke dierziekte worden volledig door de desbetreffende sector gedragen. Voor al deze kosten geldt dat wanneer de kosten boven het plafondbedrag uitkomen dat de overheid de kosten draagt.


Bron: LTO Nederland