energie besparing eigen huis euro

Deadline informatieplicht energiebesparende maatregelen

Bedrijven die vallen onder het activiteitenbesluit én meer dan 50.000 KW of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan RVO melden welke energiebesparende maatregelen zijn genomen.

De informatieplicht geldt niet voor type C bedrijven. Dit zijn bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben en niet onder het activiteitenbesluit vallen. In de agrarische sector is dit bijvoorbeeld het geval als een van de volgende activiteiten wordt uitgevoerd: 

  • meer dieren worden gehouden dan de grenswaarde voor de vergunningplicht, bijvoorbeeld meer dan 200 melkkoeien en/of 340 stuks jongvee, 1200 vleesrunderen, 2000 schapen of geiten, 2.000 vleesvarkens, 750 fokzeugen of 40.000 stuks pluimvee
  • het opslaan van meer dan 600 kubieke meter vaste dierlijke mest
  • het opslaan van dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud groter dan 2.500 kubieke meter (opslag van mest in kelders onder de stal telt niet mee).

Op www.rvo.nl/informatieplicht ziet u of de plicht  voor u geldt, welke erkende maatregelen u kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket van Rvo werkt.