Landschap

LTO: Bied ondernemers perspectief in omgevingsbeleid

Boeren en tuinders spelen een onmisbare rol in het landelijk gebied. Dit verdient waardering in omgevingsbeleid met duurzaam perspectief voor ondernemers. Voorkomen moet worden dat ruimteclaims vanuit o.a. woningbouw, natuur- en economische ontwikkeling en de klimaataanpak, ten koste gaan van kostbare landbouwgrond.

Het kabinet heeft het voornemen om te komen tot een nationaal programma voor het landelijk gebied. Als kader wordt daarvoor een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. Recent heeft minister Ollongren een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over regie en keuzes in de NOVI. Deze brief volgt na een eerder debat in de Kamer en adviezen van de Raad voor de omgeving en infrastructuur (RLI) en behelst een verdere aanscherping op de ontwerp-NOVI. Na debat met de Kamer (dat op 19 mei in schriftelijke vorm plaats zal vinden), zal de NOVI definitief gemaakt. De definitieve versie van de NOVI moet voor de zomer van 2020 gereed zijn.

Voor boeren en tuinders is de totstandkoming van de NOVI een wezenlijk proces. Zij beheren meer dan 70% van alle grond in Nederland en zijn daarmee hoeders van het landelijk gebied. Daarnaast komen boeren en tuinders vaak in aanraking met omgevingsbeleid, bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van het bedrijf. LTO Nederland vindt het daarom belangrijk dat de belangen van de land- en tuinbouw goed meegewogen worden in de NOVI. De sector verdient waardering voor haar bijdrage aan de economie, het onderhouden van het landelijk gebied en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaat. Ook moet er in het omgevingsbeleid meer oog zijn voor de diversiteit in de agrarische sector.

Er wordt een steeds grotere claim op ruimte gedaan vanuit o.a. woningbouw, economische- en natuurontwikkeling, de energietransitie en het klimaatakkoord. Tegelijkertijd hebben boeren en tuinders te maken met veranderende wensen vanuit de maatschappij, zoals meer grondgebondenheid en de kringlooplandbouw. Dat vraagt om goede instrumenten die structuurversterking of herinrichting mogelijk maken. Daarnaast is het nodig om boeren en tuinders duurzaam perspectief te geven, ook in en nabij natuurgebieden en in veenweidegebieden. Een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de lokale of regionale omstandigheden is daarvoor noodzakelijk.

200519 Inbreng LTO Nederland t.b.v. SO NOVI 

Bron: LTO Nederland