LTO in geweer tegen zonnevelden

LTO Noord heeft een brandbrief gestuurd naar provincie Gelderland over het opofferen van landbouwgrond voor het realiseren van zonnevelden. Overijssel ontving een zienswijze op de actualisatie van de provinciale omgevingsvisie- en verordening.

In de brandbrief constateert LTO Noord dat de ingediende conceptversies van de regionale energiestrategieën (RES) een scheve verhouding kennen tussen opwekken uit wind en uit zon. Die zou volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 4 op 1 moeten zijn, maar in de RES van sommige Gelderse regio’s - met name Noord-Veluwe en Cleantech Regio - is dit 1 op 2 of erger.

‘Wij vragen u om voor de eerstvolgende perioden alles in het werk te stellen om deze verhouding op orde te brengen door gemeenten niet toe te staan in een andere verhouding dan 4 op 1 te vergunnen’, schrijft LTO Noord-regiobestuurder Harold Zoet in de brandbrief.

Jonge boeren
Volgens Zoet is de beschikbare agrarische ruimte beperkt en hard nodig voor extensivering en de toekomst. ‘Juist jonge boeren worden als eerste geraakt door de sterke stijging van de grondprijs, onder meer veroorzaakt doordat zonnevelden juist die grond wegroven die op de markt komt.’

Wanneer er dan toch landbouwgrond moet worden opgeofferd, moet er voor boeren ruilgrond beschikbaar komen.

‘Omdat we hier vooral een maatschappelijk probleem oplossen. De agrosector gebruikt 8 procent van de landelijke behoefte, maar het landelijk gebied levert 80 procent van de duurzame energie. Bovendien moet energieopwekking in overleg met de ondernemers in een gebied worden geclusterd op locaties die voor hen het minst pijn doen.’

In de zienswijze die Overijssel ontving op de actualisatie van de provinciale omgevingsvisie en -verordening, gaat LTO Noord ook in op het aspect zonnevelden, in vergelijkbare bewoordingen.

‘De bebouwde ruimte en niet-agrarische gronden lijken niet toereikend voor het realiseren van deze ambities. Zonnevelden op landbouwgrond komen dan in beeld. Wij vinden dat agrarische grond in principe gevrijwaard moet blijven van zonnevelden. De sector heeft zelf de grond keihard nodig om met perspectief te kunnen ondernemen en om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke opgaven.’

LTO Noord is blij dat Overijssel het gebruik van de zonneladder verplicht wil stellen. ‘Zorgvuldig om-gaan met beschikbare landbouwgrond vereist dat, voordat landbouwgrond ter sprake komt, eerst de maximale capaciteit van no-regret-locaties moet zijn ingezet.’

Bron: Nieuwe Oogst