Regeling Stimulering Mestverwerking opengesteld

Per 24 februari tot en met 19 maart is de Regeling Stimulering Mestverwerking opengesteld. Dit is een subsidieregeling waarbij collectieven van veehouders subsidie kunnen krijgen voor het bouwen of uitbreiden van mestverwerkings- en/of mestverwaardingsinstallaties. De regeling wordt gefinancierd uit middelen die zijn vrijgegeven door de Europese Unie voor steun aan de melkvee- en varkenshouderij.

Het afgelopen jaar hebben POV en ZuivelNL gewerkt aan het opzetten van de uitvoeringsstructuur voor het toekennen van financiële bijdragen uit de Europese steunmiddelen voor mestverwerking- en verwaarding. Het openstellen van de regeling betekent dat vanaf 24 februari aanvragen kunnen worden ingediend voor de financiering van een deel van de kosten van te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingscapaciteit.

Sectorbelang
In totaal kan er maximaal 9,98 miljoen euro aan subsidie worden verleend. Per initiatief is er maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar (1 miljoen voor monomestvergisting) tot maximaal 50% van de totale kosten van de installatie. De realisatie van meer mestverwerkings- en/of verwaardingscapaciteit is belangrijk voor de aanpak van de mestproblematiek, het verlagen van de kosten voor de verwerking en afzet van mest en de realisatie van meer hoogwaardige mest- en mineralenverwaarding. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat het initiatief voor 31 december 2017 bedrijfsgereed moet zijn.

Subsidie aanvragen
Collectieven van varkenshouders en/of melkveehouders kunnen zich via www.mestverwerkingsloket.nl aanmelden voor de eerste openstellingsronde van de regeling. Zij ontvangen dan per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Via deze bevestigingsmail kunnen de collectieven de informatie indienen die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. De aanvraag kan alleen worden beoordeeld indien alle benodigde informatie voor het sluiten van de eerste openstellingsronde (19 maart 2017 om 00.00) is aangeleverd.