Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 van start

Jaarlijks inventariseert het Projectbureau Lokale Mestverwerking, in samenwerking met Bureau Mestafzet, de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. In 2014 hebben mestverwerkers voor het eerst de (verwachte) mestverwerkingscapaciteit kunnen opgeven. Mede op basis van deze gegevens heeft het ministerie van EZ het mestpercentage vastgesteld. Met de inventarisatie heeft de landbouwsector een belangrijk instrument ontwikkeld om goed te kunnen anticiperen op de mestmarktontwikkeling.

De monitoring is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit voor de veehouders beschikbaar komt om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen uit de inventarisatie aandachtspunten naar voren komen op basis waarvan acties kunnen worden ondernomen. Voor zowel de veehouderijsector als de (toekomstige) mestverwerkers levert de inventarisatie waardevolle informatie op. De mestverwerkers krijgen zicht op hoe de markt zich ontwikkelt en kunnen op basis daarvan besluiten nemen ten aanzien van de eigen onderneming.

Mestverwerkers opgeroepen tot deelname
Ook dit jaar nodigen de samenwerkende organisaties  de mestverwerkers  uit om de inventarisatie in te vullen. Het aantal vragen is beperkt, zodat het weinig tijd kost om de vragen te beantwoorden. De mestverwerkers die bekend zijn vanuit de vorige inventarisatie, hebben  een persoonlijke uitnodiging ontvangen met een link naar de vragenlijst. Indien u wel mestverwerker bent en geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u ook de inventarisatie invullen. Hoe meer mestverwerkers mee doen, hoe completer het beeld wordt van mestverwerking in Nederland en hoe waardevoller de resultaten.

Eindrapport
De deelnemers aan de inventarisatie krijgen het eindrapport persoonlijk toegestuurd. Daarnaast zullen de resultaten van de inventarisatie op de website worden geplaatst. In de inventarisatie wordt geen informatie van afzonderlijke projecten vermeld, maar alleen samengestelde informatie over totalen van alle mestverwerkers of groepen mestverwerkers. Ook dit jaar ontvangt het ministerie van EZ een rapport met een persoonlijke toelichting.

Verwachte toename
Vorig jaar bleek uit de inventarisatie, in combinatie met gegevens van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, dat het fosfaatoverschot grotendeels verwerkt en/of geëxporteerd kon worden. Staatssecretaris Van Dam wil dan ook dat bij een volgende derogatie, de verwerkte en geëxporteerde mest buiten het fosfaatplafond wordt gehouden. In 2017 neemt de vraag naar mestverwerking  toe door de hogere verwerkingspercentages in concentratiegebied Oost en Zuid.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos van Gastel van het Projectbureau Lokale Mestverwerking via tel. 06 362 456 16 of per mail.