De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit

Het ministerie van LNV is bezig met een herbezinning van het Nederlandse mestbeleid. Het Nederlandse mestbeleid bestaat uit een stelsel van wet-/regelgeving met als doel het beschermen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland.

De aangekondigde herbezinning speelt zich af in een omgeving die in beweging is. Het biedt een kans om in beeld te brengen of het huidige mestbeleid deze ontwikkelingen voldoende ondersteunt en waar dit niet zo is, daarop bij te sturen. De herbezinning speelt zich af binnen de gestelde kaders van het ministerie van LNV. In december 2018 heeft het ministerie van LNV een startbijeenkomst georganiseerd voor dit proces, en inmiddels hebben een viertal regiobijeenkomsten plaatsgevonden. Meer informatie over dit proces is terug te vinden op: www.herbezinningmestbeleid.nl.

Parallel aan dit proces heeft LTO Nederland dit momentum gepakt om met haar bestuurders/klankbordgroepen tot een integrale en sector-overstijgende inzet te komen. Deze inzet heeft de titel ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’.

LTO Nederland ziet het als een serieuze kans om het Nederlandse mestbeleid te herbezien, en hiermee ook een concrete invulling te geven aan het concept Kringlooplandbouw. De inzet van LTO Nederland zal op donderdagmiddag 13 juni 2019 worden gepresenteerd.

Claude van Dongen, LTO-bestuurder Bodem en Waterkwaliteit

Voor meer informatie: Michael van der Schoot, beleidsspecialist Bodem en Waterkwaliteit, mvdschoot@lto.nl