Overheid stelt nieuwe regels voor mesttransport voor

Op 18 mei 2020 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de wijziging van het uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) ter internetconsultatie gebracht. Dit in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen.

Het ministerie van LNV heeft deze plannen in oktober 2018 al aangekondigd in haar Versterkte Handhavingsstrategie Mest. In het huidige wijzigingsvoorstel schrijft het ministerie van LNV dat ze voornemens is om de nieuwe wet- en regelgeving in te laten gaan per 1 januari 2021.

LTO Nederland ondersteunt het streven naar het beter in beeld brengen en transparanter maken van de mestketen. Door inzet van digitale hulpmiddelen kunnen de meststromen tegenwoordig veel sneller in beeld worden gebracht. Van groot belang is de inzet van de juiste hulpmiddelen in situaties waar deze ook passend zijn. De werkzaamheden moeten praktisch en betaalbaar zijn, en de wijzigingen moeten zinvol en risicogericht zijn.

LTO Nederland merkt op dat het grootste deel van de wijzigingen die nodig zijn om het nieuwe digitale systeem te kunnen laten functioneren, nog in de uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) moeten worden uitgewerkt. Met andere woorden: de lijnen zijn nu getekend, en het inkleuren van de tekening moet nu nog gebeuren. Het voorstel voor deze uitvoeringsregeling volgt later in het jaar. LTO Nederland heeft het afgelopen half jaar richting het ministerie van LNV gepleit om de invulling van deze uitvoeringsregeling samen met de sector op te stellen.

Op die manier maak je landbouwpraktijk inzichtelijker voor beleidsmakers en worden de dilemma’s die daarbij komen kijken zichtbaar. Heel concreet wil LTO Nederland bij de verdere inkleuring van de mesttransportregels dat de huidige vrijstellingen zoals boer-boer transport, levering aan particulieren, tijdelijk uit gebruik gegeven grond) mogelijk blijven. Verder vindt LTO Nederland dat de uitwerking praktisch dient zijn voor specifieke situaties als kalverengier dat via een pijpleiding naar de mestverwerking gaat en grenspercelen in Duitsland en België. Ook de champostketen dient bijzondere aandacht te verdienen bij de verdere inkleuring. Tot slot pleit LTO Nederland voor het behoudt van de vrijstelling van bemonstering voor pluimveehouders die hun volledige bedrijfsoverschot aan BMC leveren.

De inzet van LTO Nederland is tot op heden succesvol gebleken. Het ministerie van LNV heeft aangegeven voor een aantal genoemde specifieke situaties met de sector in gesprek te gaan over de praktische uitwerking en inkleuring. Het overzicht met specifieke situaties terug te vinden op www.verantwoordmesttransport.nl.

Mocht u als lid een inbreng willen leveren aan de verdere inkleuring van de mesttransportregels, kunt u zich aanmelden via mvdschoot@lto.nl. Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus, kijkt LTO Nederland naar een passende werkvorm. LTO Nederland gaat de wijzigingen van de Ubm zoals die nu gepubliceerd zijn goed bestuderen, en een schriftelijke reactie geven op de internetconsultatie richting het ministerie van LNV.

Bron: LTO Nederland