Algemeen

LTO reageert op maatregelen mestbeleid

In mei stuurde minister Schouten een Kamerbrief met een aantal voorgestelde maatregelen in het kader van mestbeleid.

LTO Nederland heeft in een eerste reactie laten weten dat er kleine winstpunten zijn, maar dat een grote koerswijziging uit blijft. Gelijktijdig heeft het ministerie van LNV een drietal internetconsultaties opengesteld. LTO Nederland heeft inmiddels gereageerd op alle drie de internetconsultaties.

Samenvattend is LTO Nederland tevreden dat de minister afziet van de verplichtingen uit het 6e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn voor rijenbemesting van dierlijke mest in maïs op zand- en löss. Het voorgestelde alternatief past ook volgens LTO beter in lijn met goede landbouwpraktijk. Tegelijk vinden wij het zeer ongewenst dat ondernemers uiterlijk 31 januari de voorgenomen teelt van maïs als hoofdteelt moeten melden. Voor wat betreft het voorkomen van afspoeling in de ruggenteelt op de klei- en lössgrond, kunnen we ons vinden in de voorliggende doelstelling, maar plaatsen we vraagtekens bij de voorgestelde uitwerking. We pleiten voor keuzevrijheid bij de ondernemers en hebben een drietal opties geschetst. Ten algemene hebben we (nogmaals) bij het ministerie van LNV de oproep gedaan om met de sector nader in gesprek te gaan voor de uitwerkingen. Ten aanzien van de digitale verantwoording van het vervoer van meststoffen ondersteunt LTO Nederland het streven om de mestketen transparanter te maken en beter in beeld te krijgen.

Wel heeft LTO Nederland een heel aantal inhoudelijke opmerkingen geplaatst over de voorgestelde wijzigingen. We pleiten ervoor om nader met de sector in gesprek te gaan voor het behouden van de huidige uitzonderingen ten aanzien van het wegen en bemonsteren van vrachten. We hebben ook vraagtekens geplaatst bij de ambitieuze tijdlijn van invoering. Tot slot is LTO Nederland blij om te vernemen dat er eindelijk beweging lijkt te komen om afroming bij lease vrij te stellen. Echter, de vorm waarin dit nu wordt gegoten – een absoluut getal in plaats van een maximale verhouding in fosfaatrechten – is niet in verhouding met de veestapel die een melkveehouder heeft. Wij hebben daarom een aantal alternatieven voorgesteld in de schriftelijke reactie.

LTO Nederland blijft er bij het ministerie van LNV op benadrukken om haast te maken met de eerder aangekondigde herbezinning van het mestbeleid. Hiermee hoopt LTO Nederland dat er een grote koerswijziging komt. Bodembeheer moet daarin centraal komen te staan, waarbij doelvoorschriften worden gesteld boven de huidige middelvoorschriften.

De reacties op de internetconsultaties zijn in te zien via onderstaande links:

Wijziging Bgm en Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Wijziging Ubm ivm digitale verantwoording vervoer meststoffen
Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease

 

Bron: LTO Nederland