Mede dankzij inbreng LTO een nieuwe stap vooruit in kunstmestvervanging

De erkenning van kunstmestvervangers (van dierlijke oorsprong) buiten de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest is weer een stap dichterbij gekomen. De Nitraatrichtlijn maakt onderscheid tussen twee soorten meststoffen: dierlijke meststoffen (inclusief verwerkte mest) en chemische meststoffen (geproduceerd via een industrieel proces). De kunstmestvervangers die uit dierlijke mest gewonnen worden, hebben van het Europese onderzoekscentrum Joint Research Centre (JRC) de naam RENURE gekregen.

RENURE staat hierbij voor REcovered Nitrogen from manURE. Het JRC heeft nu een rapport gepubliceerd met voorgestelde criteria voor RENURE, mede door inbreng vanuit LTO Nederland. De Europese politiek is nu aan zet.

De belangrijkste criteria voor RENURE die worden voorgesteld zijn:

  • tenminste 90% minerale stikstof ten opzichte van stikstof totaal, of
  • een verhouding organische-koolstof ten opzichte stikstof-totaal kleiner of gelijk aan 3.

Daarnaast gelden maximale gehaltes voor koper en zink. Het maximum voor kwik is mede door gezamenlijke Nederlandse inbreng (Ministerie van LNV, WUR, LTO Nederland) komen te vervallen. Het voorstel is dat bewerkte dierlijke mestproducten die aan de criteria voldoen, kunnen worden aangewend buiten de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest (170/230/250 kg/ha). Het voordeel voor boeren is dat op deze manier meer stikstof uit dierlijke mest kan worden gebruikt.

Hierdoor kan geld worden bespaard op de aankoop van kunstmest. Ook neemt de druk op de mestmarkt af. LTO Nederland vindt het daarom belangrijk dat de Europese Commissie de toepassing van RENURE zo snel mogelijk toestaat. De inzet is om de toepassing in de praktijk nog voor het mestseizoen van 2021 mogelijk te maken. “LTO Nederland zet zich al sinds 2008 in voor de erkenning van kunstmestvervangers buiten de stikstof gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het is hoog tijd dat dit nu eindelijk mogelijk gemaakt wordt”, aldus Michael van der Schoot, themaspecialist Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO Nederland.

Voorbeelden van potentiële RENURE-producten zijn: mineralenconcentraat, spuiwater, ammoniumsulfaat/-nitraat uit strippers en dunne fractie van digestaat. LTO Nederland vindt het belangrijk dat ook aan de bron gescheiden urine, die aan de criteria voldoet, als RENURE kan worden aangewend.

Dit is belangrijk om boeren die (moeten) investeren in toekomstbestendige houderijsystemen een goede verwaardingsmogelijkheid voor de urine te bieden. Het JRC beschouwt urine die separaat is opgevangen echter als onbewerkte mest. Hierdoor valt dit buiten het onderzoek en buiten de aanbeveling. LTO Nederland roept de Europese Commissie daarom op om naar de geschiktheid van het product te kijken en niet naar de (scheidings)techniek waarmee deze is verkregen.

Het volledige JRC-rapport is hier terug te vinden.

 

Bron: LTO Nederland