Algemeen

LTO: Goed bodembeheer moet vertrekpunt zijn voor mestbeleid

Woensdag 4 november vindt het meerdere malen uitgestelde algemeen overleg (AO) Mestbeleid plaats in de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden debatteren dan met minister Schouten onder andere over de contouren van het toekomstig mestbeleid.

LTO Nederland heeft in aanloop naar het debat een position paper gedeeld met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de leden van de Tweede Kamer. Hierin geeft LTO Nederland haar reactie en visie op het voorgestelde toekomstig mestbeleid.

Wat LTO Nederland betreft is goed bodembeheer het vertrekpunt voor het toekomstig mestbeleid. Goed bodembeheer is gericht op het sluiten van kringlopen en sturend op een bepaalde balans tussen aan- en afvoer op het bedrijf. Daarbij hoort ook het zoveel mogelijk effectief benutten van dierlijke mest en circulaire meststoffen.

Doelvoorschriften
Gezien de grote diversiteit in de agrarische sector en haar omgeving, moeten generieke maatregelen plaats kunnen maken voor meer doelvoorschriften die per bedrijf op passende wijze kunnen worden ingevuld. Dit kan door het vakmanschap van boeren en tuinders centraal te stellen. Denk daarbij aan een bedrijfsspecifieke bemesting middels een balansmethodiek, maar ook in bredere zin aan het gericht verminderen van af- en uitspoeling van nutriënten, verminder van de emissie van broeikasgassen als ook het vastleggen van koolstof in de landbouwbodems. LTO Nederland pleit ervoor om de waterkwaliteitsdoelen naar individueel bedrijfsniveau te vertalen en de agrariër verantwoordelijk te stellen voor het behalen van de vastgestelde gebiedsdoelen.

Het ministerie van LNV heeft sinds eind 2018 gesprekken gevoerd met agrarisch ondernemers, LTO Nederland, overheden en andere stakeholders. LTO Nederland heeft vervolgens in samenwerking met POV en NAJK in juni 2019 het plan ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ uitgewerkt. Na een fanatieke start eind 2018, is het echter vele maanden stil gebleven vanuit het ministerie rond het traject van de herbezinning mestbeleid. Tot een echte dialoog is het tot het uitgaan van de Kamerbrief van 8 september jl. nooit gekomen.

Input LTO
Naast de contouren van het toekomstig mestbeleid staan er nog een heel aantal andere relevante onderwerpen op de agenda van het AO Mestbeleid. LTO Nederland heeft in de aanloop naar dit AO meerdere (video)gesprekken en schriftelijke input geleverd over deze onderwerpen richting diverse Kamerfracties en -leden.

Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer zou nog een rondetafelgesprek plaatsvinden waarin stakeholders, waaronder LTO Nederland, in gesprek konden gaan met Kamerleden over de contouren toekomstig mestbeleid. Deze ging helaas niet door. In onderstaande video geeft Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit bij LTO Nederland, toelichting op de inbreng van LTO.

Bron: LTO Nederland