aftrap collectieve asbestsanering Drenthe

LTO Nederland stimuleert verwijderen van Asbestdaken

LTO Nederland gaat ervan uit het verbod voor het hebben van een asbestdak er komt. LTO blijft echter kritisch ten aanzien van het asbestdakenverbod, vanwege de hoge kosten van sanering (voor een belangrijk deel door de overheid zelf veroorzaakt) en de verwachting dat 2024 zeker niet vanzelf gehaald wordt. LTO Nederland pleit bij de staatsecretaris, de Tweede Kamer en alle provinciale- en gemeentelijke overheden proactief voor duidelijk, flankerend beleid, gericht op het terugdringen van tegendraadse maatregelen. Daarnaast voor ruime stimuleringsregelingen.

Voorgenomen Asbestdaken verbod per 2024
De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft een wettelijke grondslag gecreëerd in de Wet milieubeheer om per 2024 het hebben van een asbestdak te verbieden. Na advies van de Raad van State is dit naar de Tweede Kamer toegestuurd. Onlangs heeft de Kamer het wetsvoorstel dat de grondslag voor het asbestdakenverbod moet regelen, controversieel verklaard. Dat betekent dat het wetsvoorstel waarschijnlijk niet wordt behandeld voor er een nieuw kabinet is. Wat de uiteindelijke consequenties zijn van dit controversieel verklaren, is nog onduidelijk. Het verbod kon en kan nog steeds op breed draagvlak rekenen in de Tweede Kamer. De vraag is in welk tempo de verwijdering van asbestdaken moet plaatsvinden en tegen welke maatschappelijke kosten.  

Impact op de agrarisch sector
In de agrosector ligt nog zo’n 90 miljoen m2 aan asbestdaken. Het gaat hier om ca. € 1,5 miljard kosten aan asbestsanering en evt. plaatsen van nieuwe daken. De verantwoordelijkheid ligt eenzijdig bij de eigenaar van het dak: de (voormalige) boer/tuinder. Echter dit is niet alleen een probleem voor de agrosector; ook gemeentes, provincies, banken en verzekeraars hebben hier een belang. De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft een ‘Sloopsubsidie’ beschikbaar gesteld voor in totaal € 75 miljoen tot 2020 ter stimulering voor alle eigenaren van asbestdaken. Voor 2017 is daar € 25 miljoen voor beschikbaar.  

Standpunt LTO Nederland
LTO Nederland gaat ervan uit het verbod voor het hebben van een asbestdak er komt. LTO blijft echter kritisch ten aanzien van het asbestdakenverbod, vanwege de hoge kosten van sanering (voor een belangrijk deel door de overheid zelf veroorzaakt) en de verwachting dat 2024 zeker niet vanzelf gehaald wordt. LTO Nederland pleit bij de staatsecretaris, de Tweede Kamer en alle provinciale- en gemeentelijke overheden proactief voor duidelijk, flankerend beleid, gericht op het terugdringen van tegendraadse maatregelen. Daarnaast voor ruime stimuleringsregelingen. LTO ziet een toename van strengere regelgeving en meer inspecties. Er zijn (te) veel overheden en instanties bij asbestsanering betrokken, met verschillende uitgangspunten en richtlijnen. Dit drijft de kosten enorm op en remt stimulering van asbestsanering enorm af. De verwachting is, dat door strengere regelgeving en de marktwerking er kostenverhoging komt voor het verwijderen van asbestdaken, maar zeker ook voor het terugplaatsen van nieuwe dakplaten (dakplatenleveranciers verhogen regelmatig prijs met de 10-15%); Het ministerie van Infrastructuur & Milieu is een landelijk Programmabureau versnellingsaanpak asbestdaken sanering gestart. Hierin zitten ook deskundigen vanuit de asbestbranche en is de LTO programmamanager Agro Asbest Veilig door het ministerie gevraagd ook hierin deel te nemen. Dit o.a. vanwege de kennis over de dak eigenaren.  

Lobby LTO Nederland
Landelijk lobbyt LTO intensief voor het weghalen van knelpunten en voor een meer stimulerend flankerend beleid. Het gaat om de volgende en bijbehorende oplossingsrichtingen:

1. Tegendraadse maatregelen

a. Knelpunt: Tegendraadse maatregelen vanuit de overheid, die juist versnelling asbestsanering tegenwerken:

i. Strengere normering voor asbestsaneerders, óók voor asbestdaken, terwijl daar de risico’s lager liggen;

ii. Instellen handhaving verbod op gebruik van hijskranen met werkbakken, terwijl, dat de meest veilige optie is;

iii. Strengere opleidingseisen voor asbest verwijderaars, terwijl een lagere opleiding nodig is voor asbestdaken;

iv. Instellen van een stortbelasting, óók voor asbest storten;

v. Fiscale stimulering (MIA, Vamil, EIA) is gestopt c.q. beperkt.

b. Oplossing: deze maatregelen opheffen/terugdraaien/bijstellen.

c. Pleidooi: snel gezamenlijk overleg om dit Risicogericht te bepalen.

2. Asbest verwijderen is complex:

a. Knelpunt: het verwijderen van een asbest dak is zeer complex; daarmee tijdrovend, inefficiënt en kostbaar:

i. 3 partijen zijn nodig voor verwijderen van 1 dak; er is geen afstemming onderling;

ii. Het verwijderen van een asbest dak is minder riskant en kan ook minder complex.

b. Oplossing: vereenvoudigen van het proces voor asbestdaken.

c. Pleidooi: een speciaal ‘Dakcertificaat’ na speciale opleiding voor de asbest dak verwijderaars.

3. Toezicht & Handhaving

a. Knelpunt: Toezicht & Handhaving is zeer divers en tegenstrijdig

i. Minimaal 3 inspecties betrokken: ISZW, Omgevingsdiensten, certificeringinstellingen; kan tot 7 inspecties oplopen;

ii. Alle inspecties kijken vanuit eigen, beperkte blik/risico’s.

b. Oplossing: 1 inspectieproces voor verwijderen van asbestdaken

c. Pleidooi: afstemming en integrale samenwerking tussen ISZW, de omgevingsdiensten en Ascert.

4. Risicobepaling vooraf:

a. Knelpunt: iedere risicobepaling van een asbest situatie gebeurt op basis van normen in een Smart-database, die TNO onderhoudt; deze normen zijn verouderd; er ontbreken actuele meetgegevens. Hierdoor worden risico’s vaak te hoog ingeschat.

b. Oplossing: de metingen in de Smart database van TNO versneld actualiseren en op basis daarvan de risico’s calculeren.

c. Pleidooi: een versneld onderzoek en nieuwe metingen specifiek voor asbest daken.

5. Inkomsten voor de overheid:

a. Knelpunt: de overheid ontvangt extra inkomsten, voor het verwijderen van asbest:

i. Stortbelasting op storten van asbest;

ii. 21% btw-inkomsten.

b. Oplossing: geen stortbelasting op storten van asbest; btw verlagen naar 6%.

c. Pleidooi: snel treffen van deze maatregelen om kosten voor de maatschappij te verlagen.

De aanpak 
Bij LTO/Agro Asbest Veilig ligt de focus op het zogenaamd ‘Risicogericht’ verwijderen van asbest daken. Dit betekent: veilig en beheersbaar, maar wel binnen een afgewogen risicomanagement. LTO heeft het Informatie- & Kenniscentrum ingericht op  www.AgroAsbestVeilig.nl voor alle (voormalig) agrarisch asbest dak eigenaren. Hier zijn de regionale LTO informatielijnen bij aangesloten. Verder geeft iedere regionale LTO-organisatie invulling aan het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken.