Rat

Uitbreiding certificeringsplicht plaagdierbeheersing

Sinds januari 2017 geldt een certificeringsplicht voor gebruik van rodenticiden op basis van anticoagulantia rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen (het zogenaamde buitengebruik). Het Ctgb heeft aangekondigd dat deze verplichting rond 2023 ook zal gaan gelden voor het binnengebruik van deze middelen. Particulier gebruik van anticoagulantia voor bestrijding van ratten of muizen wordt vanaf dat moment verboden.

Certificering bestaat uit een verplichte opleiding en jaarlijkse bedrijfsaudits. Hiermee wordt geborgd dat plaagdierbestrijding wordt uitgevoerd door professionals conform de principes van Integrated Pest Management. Zowel plaagdiermanagementbedrijven als agrariërs kunnen zich laten certificeren.

LTO onderschrijft het belang van een effectieve bestrijding van ratten en muizen, onder meer vanuit het oogpunt van diergezondheid, brandveiligheid en voedselveiligheid. Zorgvuldige en minimale inzet van anticoagulantia is daarbij noodzakelijk om resistentieontwikkeling bij ratten en doorvergiftiging van niet-doelwit organismen te voorkomen.

Rattenoverlast vormt daarnaast in toenemende mate een maatschappelijk probleem. In de beheersing daarvan spelen boeren en tuinders een belangrijke rol. LTO blijft er daarom voor pleiten dat plaagdierbeheersing door agrariërs op het eigen bedrijf betaalbaar en praktisch uitvoerbaar blijft.   

LTO zal zich de komende tijd gaan inzetten voor borging van de keuzevrijheid voor agrariërs in plaagdierbestrijding op het eigen bedrijf. Daarbij wordt uitgegaan van drie uitvoeringsvarianten, met bijbehorende aandachtspunten:

  • Uitbesteding: ondersteuning van agrariërs in goed opdrachtgeverschap (Wat mag de agrariër verwachten van een professionele bestrijder? Welke verantwoordelijkheid heeft hij zelf?)
  • Eigen beheer: de certificeringsplicht moet efficiënter worden ingericht dan nu het geval is, zodat administratieve lasten en kosten omlaaggaan;
  • Samenwerking: erkenning en borging van gedeelde uitvoering door agrariër en professionele bestrijder, waarbij de agrariër zoveel mogelijk in eigen beheer doet en zo de kosten en de frequentie van de erfbetreding minimaliseert.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: LTO Nederland