Gewasbescherming – binnenkort een uitvoeringsprogramma?

Ziekten en plagen bij planten zijn steeds moeilijker te beheersen, telers komen in de knel met het huidige gewasbeschermingsbeleid.

Er zijn steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar vanwege veranderende eisen van de keten en beperkingen in het toelatingsbeleid. Alternatieve oplossingen en een eerlijke prijs blijven vaak uit.

Om nu én in de toekomst uit te blinken in plantaardige productie is een andere koers nodig. Minister Schouten heeft met de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 een stip op de horizon gezet, die aansluit bij de al eerder uitgesproken ambities van de plantaardige sectoren. Maar ook op korte termijn moet er perspectief komen. Er is dus een intensief uitvoeringsprogramma nodig met concrete doelen en activiteiten, met bijbehorend tijdpad en financiering, op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking.

Om ervoor te zorgen dat dat uitvoeringsprogramma van de visie van minister Schouten zo veel mogelijk bijdraagt aan het realiseren van de sectorambities en de uitdagingen waar boeren en tuinders mee worstelen is LTO Nederland, net als andere organisaties uit de keten en daarbuiten, nauw betrokken bij de uitwerking van dat akkoord. Alleen als je aan tafel zit praat je mee.

Onze inzet: gezond gewas kunnen (blijven) produceren, nu en later – met als harde randvoorwaarde dat actuele knelpunten snel worden opgelost. Onze internationale reputatie van kwaliteit en veiligheid moet beschermd blijven, dat vereist dat fytosanitaire garanties geborgd blijven. Telers moeten bovendien economisch perspectief houden: investeringen moeten kunnen worden terugverdiend en de inspanningen en lasten mogen niet op de teler worden afgeschoven. Dat veel telers produceren voor een internationale markt met dito prijzen is daarbij een belangrijk gegeven. Om dit te bereiken moeten alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen en dient de nationale ruimte om alternatieven voor het huidige middelenpakket te ontwikkelen, uitproberen en toepassen maximaal benut te worden. , ook de rijksoverheid en sectoren moeten de ruimte krijgen huidige middelen te kunnen vervangen door onderzochte haalbare nieuwe alternatieven die werken.

Naar verwachting is het concept Uitvoeringsprogramma binnenkort gereed. De betrokken organisaties, waaronder LTO Nederland, gaan dan een achterbanraadpleging doen. Dat wordt vormgegeven met de verschillende plantaardige sectoren. We stellen u via de nieuwsbrieven, websites en andere kanalen van LTO op de hoogte als het zo ver is. Pas na de achterbanraadpleging zal LTO Nederland een definitief besluit nemen over haar commitment aan het uitvoeringsprogramma.


Bron: Gezonde Planten