Nieuwe regeling rond WW voor werknemers

Werkgevers zijn binnenkort verplicht om premie voor de private aanvulling werkloosheidswet in te houden op het loon van hun werknemers. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft alle ins en outs van deze nieuwe regeling op een rij gezet voor agrarische werkgevers.

De private aanvulling werkloosheidswet (PAWW) is verplichte kost voor werkgevers. In de agrarische sector gaat het om werknemers die vallen onder de cao’s van Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij. Deze cao’s gaan vallen onder een verzamel-cao voor de PAWW, die algemeen verbindend wordt verklaard. Om werkgevers goed te kunnen informeren, heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw de PAWW als thema van de maand voor oktober gekozen.

De PAWW is in feite een voortvloeisel uit het sociaal akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet in 2013 met elkaar hebben afgesloten. In dit sociaal akkoord 2013 zijn brede, landelijke afspraken gemaakt met het oog op de toekomst van de arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontslagrecht, de werkloosheidswet en een nieuwe overeenkomst rond flexwerkers in de vorm van de Wet werk en zekerheid.

 

Zo is in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk wordt teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Deze bezuinigingsmaatregel vanuit de overheid is op 1 januari 2016 ingegaan. ‘Rond de periode van het afsluiten van het sociaal akkoord zaten we midden in de economische crisis’, vertelt Jules Sanders, beleidsadviseur economisch en sociaal beleid bij LTO Nederland. ‘Vakbonden wilden een extra overbrugging bij de WW-uitkering, omdat zij zagen dat met name oudere werknemers nauwelijks meer aan het werk konden komen.’

Die extra overbrugging is de PAWW. Met deze private aanvulling op de WW wordt de maximale periode van de WW-uitkering weer verhoogd naar 38 maanden. De WW bestaat uiteindelijk uit een publieke WW-uitkering van maximaal 24 maanden. Deze publieke uitkering kan worden aangevuld met een private uitkering voor nog eens 12 maanden.

 

Betaald door werknemer

‘De premie voor de PAWW wordt betaald door de werknemer’, benadrukt Sanders. ‘De regeling geldt voor alle werknemers, dus ook voor seizoenkrachten en tijdelijke krachten. Voor werknemers die vallen onder de regeling piekarbeid, geldt wel een vrijstelling.’

Dat LTO Nederland en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw nauw betrokken zijn bij de PAWW en werkgevers hierover willen informeren, heeft twee redenen. ‘Werkgevers moeten de PAWW-premie inhouden op het brutoloon van hun werknemers. Het vraagt dus om aanpassing in hun administratie. Het is belangrijk dat werkgevers dit weten’, vertelt Sanders.

Dit jaar bedraagt de premie 0,20 procent van het brutoloon van de werknemer. ‘Dat maakt dat het om relatief kleine bedragen per maand gaat. Toen wij hierachter kwamen en ons realiseerden dat zo de administratieve lasten groter zijn dan wat het oplevert, hebben we hier lobby op gezet. Nu mogen werkgevers met minder dan 25 personen in dienst deze premie per kwartaal verwerken. Dat verlicht de administratieve druk enigszins’, aldus Sanders.

 

Voorlichting werknemer

De andere reden waarom de Werkgeverslijn de PAWW extra onder de aandacht brengt – onder andere door het thema van de maand te maken – is omdat van werkgevers wordt verwacht dat zij hun werknemers hierover informeren. De verantwoordelijkheid van goede voorlichting ligt bij de werkgever. Hiervoor komt digitaal voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

Dit loopt via Stichting PAWW, die door werkgevers- en werknemersorganisaties is opgericht. Naast voorlichting heeft de stichting twee belangrijke taken. Dat zijn het stroomlijnen van de incasso van de premie en het uitkeren van WW, indien nodig. ‘Zodra de regeling ingaat, kunnen werknemers aanspraak maken op de PAWW-premie’, aldus Sanders.

De ingangsdatum is nog niet bekend. Er wordt nu uitgegaan van op zijn vroegst 1 november 2018, maar het wordt waarschijnlijk 1 januari 2019.

 

Stappenplan

Op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw staat een stappenplan met welke acties werkgevers moeten ondernemen rond de PAWW. Naast het informeren van hun werknemers moeten werkgevers zich registeren bij Stichting PAWW. Daarna volgt het doen van aangifte bij de stichting, waarbij de werkgever de loonsom van alle werknemers, de totale geïnde premie en het aantal werknemers doorgeeft.

Met filmpjes en instructies op de site van de Werkgeverslijn wordt dit stappenplan toegelicht. Ook zijn hier de vijf meestgestelde vragen – en antwoorden – van agrarische werkgevers te lezen.

Agrarische werkgevers kunnen bellen of mailen naar de Werkgeverslijn, tel. (088) 8886688 of info@werkgeverslijn.

 

Het aanspreekpunt voor agrarische werkgevers

De Werkgeverslijn is het aanspreekpunt voor ondernemers in de land- en tuinbouw en wil goed werkgeverschap bevorderen. Alle agrarische werkgevers kunnen door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk.

Naast informatie over arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid biedt de Werkgeverslijn verschillende producten en diensten, zoals webinars en informatiebijeenkomsten over actuele thema’s. Bovendien is de Werkgeverslijn een belangrijke informatiebron voor de belangenorganisaties. Zo zijn de vragen bijvoorbeeld input voor cao-onderhandelingen.

Met de thema’s van de maand wil de Werkgeverslijn land- en tuinbouw extra aandacht genereren voor onderwerpen. Soms omdat ze onderbelicht blijven, vaak omdat het om iets nieuws gaat. Alle eerdere thema’s staan op www.werkgeverslijn.nl.

 

Bron: Nieuwe Oogst

Jules Sanders

Jules Sanders

Adviseur Economisch en Sociaal Beleid en Onderwijs, LTO Nederland

Naar alle weblogs van Jules Sanders