Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Wat is de inzet van LTO geweest op het asbestdossier?

LTO Nederland heeft de sanering van asbestdaken altijd gestimuleerd. Onder meer is vanaf medio 2012, mede door LTO Nederland, het Voorlichtings- en Kenniscentrum Agro Asbest Veilig opgericht. Voorts zijn in alle LTO-regio’s stimuleringsprojecten georganiseerd, veelal in combinatie met plaatsing van zonnepanelen, om de asbestdaken te saneren. LTO Nederland heeft zich in deze (begin)periode altijd sterk gemaakt voor financiële ondersteuning van de overheden en voor de vereenvoudiging van regelgeving voor de sanering van daken. De sanering van asbestdaken is gestimuleerd vanuit de wetenschap dat het asbest vroeg of laat, en in eerste instantie voor 2025, verwijderd moest worden.

LTO Nederland heeft zich, naast de stimulering van asbestdaken, van meet af aan sterk gemaakt voor proportioneel asbestbeleid: risicogericht saneren tegen reële kosten. Om de gezondheidsrisico’s bij de verschillende saneringstoepassingen goed in beeld te brengen heeft LTO Nederland medio 2017, in afstemming met Aedes/Talis, GGD, Verbond van Verzekeraars, Rijksvastgoed Defensie en asbestconsultants, een projectvoorstel voor de uitvoering van een Blootstellingsonderzoek opgesteld. De ministeries van I&W en SZW waren
de beoogd opdrachtgevers voor dit onderzoek. Uiteindelijk heeft het tot eind 2018 geduurd voordat het ministerie I&W opdracht heeft gegeven voor het Blootstellingsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO. De resultaten worden eind 2019 verwacht.

Als gevolg van het uitblijven van opdrachtverlening voor dit Blootstellingsonderzoek heeft Aedes uiteindelijk besloten om de gezondheidsrisico’s bij verschillende saneringstoepassingen zelf te laten onderzoeken. In februari 2019 is het rapport ‘Inzichten in een proportioneel asbestbeleid’ verschenen. De uitkomsten van dit onderzoek bleken ‘baanbrekend’. Uit het onderzoek blijkt dat de gezondheidsrisico’s bij onder meer de sanering van asbestdaken nihil zijn.

Na het verschijnen van het Aedesrapport ‘Inzichten in een proportioneel asbestbeleid’ is, onder meer via een lobby van LTO Nederland, in de Tweede Kamer een motie aangenomen met de strekking dat de sanering van asbestdaken in een lagere risicoklasse kan worden ingeschaald. De verantwoordelijk staatssecretaris heeft laten weten hierover een besluit te nemen als het Blootstellingsonderzoek gereed is en de resultaten van dit onderzoek handvatten geven voor een afwaardering van het risico. Aangezien TNO ook heeft meegewerkt aan het Aedesonderzoek ligt het voor de hand dat het Blootstellingsonderzoek voor de sanering van asbestdaken tot eenzelfde conclusie komt: gezondheidsrisico nihil. Op dat moment kan de staatssecretaris het risico afwaarderen en kan de sanering van daken eenvoudiger en mogelijk tegen lagere kosten plaatsvinden.

Voorts heeft LTO Nederland, na de publicatie van het Aedesrapport, de lobby geïntensiveerd om het verbod op het hebben van asbesthoudende dakbedekking per 2025 van tafel te krijgen. De noodzaak van een verbod blijkt namelijk niet te onderbouwen. Ook was de saneringsopgave in de agrarische sector nog dusdanig groot dat bij het handhaven van een verbod ondernemers (financieel) klem kwamen te zitten. Te meer omdat financiële ondersteuning door overheden veelal niet meer beschikbaar was. De rijkssubsidieregelingVerwijdering asbestdaken (budget 75 miljoen euro) was uitgeput en datzelfde gold voor vele provinciale regelingen. LTO Nederland heeft het rijk nog uitdrukkelijk verzocht om voor de rijkssubsidieregeling opnieuw budget beschikbaar te stellen maar daartoe was de staatssecretaris niet bereid. Het betekent dat ondernemers voor de sanering van asbestdaken geen subsidie vanuit het rijk en vele provincies meer konden krijgen. Een asbestverbod zou er tevens toe leiden dat de druk op de saneringsbedrijven zo groot zou worden dat de saneringskosten naar alle waarschijnlijkheid zouden exploderen.

Uiteindelijk heeft deze lobby, die samen met Aedes en de Vereniging Eigen Huis is gevoerd, geleid tot het verwerpen van het asbestverbod.

 

Wat is de toekomstige koers van LTO op het asbestdossier?

LTO Nederland blijft/gaat inzetten op de volgende aspecten:
- risicogericht saneren; derhalve afwaardering risicoklasse voor de sanering van daken.
- stimuleren sanering daken op een voor een ondernemer ‘natuurlijk’ moment.
- sanering waar mogelijk koppelen aan energiedoelstelling.
- financiële ondersteuning voor de sanering van daken.

Hoe zit het met de verzekerbaarheid van mijn bedrijfsgebouwen met asbesthoudende dakbedekking na het verwerpen van het asbestverbod?

LTO Nederland gaat op korte termijn in gesprek met Verbond van Verzekeraars alsmede met individuele verzekeraars. De inzet zal daarbij gericht zijn op een aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden aan de, met het verwerpen van het asbestverbod, nieuwe situatie. De ‘dwingende voorwaarden’ in de polisvoorwaarden om asbest voor een bepaalde datum te sanering en/of een kostenverhoging voor de verzekering van (bedrijfs)gebouwen met asbesthoudende dakbedekking moeten gewijzigd worden.

Sinds 1 januari 2019 hoeft geen stortbelasting meer betaald te worden. Wat houdt de nieuwe regeling in en wat is het voordeel voor de eigenaar van een asbestdak?

Sinds 1 januari 2019 is de afvalstoffenbelasting vervallen voor asbesthoudende producten die in gebruik zijn geweest als dakbedekking. De stortkosten die gemeenten berekenen, gelden nog wel gewoon. Maar de landelijke heffing die wordt geheven om zuiniger om te gaan met milieubelastende producten (vergroening belastingstelsel), vervalt.

De afvalstoffenbelasting is geregeld in de Wet belastingen op milieugrondslag. Daar is nu een artikel 29b aan toegevoegd waarin de vrijstelling staat omschreven. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft daar, mede op aandringen van LTO Nederland, vorig jaar voor gezorgd.

2 Om welke bedragen gaat het?

De afvalstoffenbelasting bedroeg tot vorig jaar 13,21 euro per ton aangeboden afval. Dat is in het belastingplan voor 2019 fors verhoogd naar 32,12 euro per ton. Daarmee heeft de vrijstelling voor asbestproducten best wel impact. In totaal wordt de komende jaren ongeveer 38 miljoen euro aan belasting vermeden. LTO gaat uit van een voordeel van 50 cent per vierkante meter dak.

Hier staat echter tegenover dat de landelijke subsidieregeling van 4,50 euro per vierkante meter asbestdak is vervallen. Daarnaast verhogen diverse stortplaatsen hun tarieven en doen zich ook andere kostenstijgingen voor bij asbestsanering.

3 Geldt de vrijstelling voor alle aangeboden asbest?

Nee, de vrijstelling geldt alleen voor dakbedekking. Voorwaarde is dat het betreffende dak wordt gesaneerd door een gecertificeerde asbestverwijderaar en dat de sanering is aangemeld in het landelijk asbestvolgsysteem. Voorafgaand aan het storten moeten de bewijzen daarvan worden overlegd.

4. En als ook nog grond met asbest moet worden afgevoerd?

De vrijstelling is nadrukkelijk niet van toepassing op grond die met asbest is verontreinigd. Datzelfde geldt voor asbesthoudende dakbedekking die na verwijdering van het dak is vermengd met andere stoffen, bijvoorbeeld puin of bouwafval.

5. Hoe ga ik om met een eerder uitgebrachte offerte, waar de sanering van het dak nog moet plaatsvinden?

Overleg dan met de saneerder welk bedrag aan afvalstoffenbelasting hij in de offerte heeft opgenomen en of dat dan ook van de uiteindelijke rekening wordt afgetrokken.

Ik overweeg om een asbest dak te saneren en eventueel zonnepanelen te plaatsen? Waar moet ik aan denken en waar vind ik informatie?

  • Informatie over het saneren van asbest vindt u op www.agroasbestveilig.nl. Hier is een praktijkblad ‘Sanering van asbestdaken’ opgenomen met een stappenplan voor het saneren van een asbestdak

  • De voordelen die LTO heeft geregeld voor haar leden, zijn terug te vinden op www.ltoledenvoordeel.nl/asbest/  Het betreft voordelen bij asbestinventarisatie, aanschaf van zonnepanelen, dakbeplating en isolatie.

  • In de volgende provincies zijn er subsidieregelingen

  • Friesland:           Boeren met asbestdaken konden samen met energie coöperaties

                              gebruik maken van de regeling Asbest eraf, Postcoderoos erop.

                              Het is een proef die mogelijk een vervolg krijgt.

  • Drenthe:             Asbestregeling Drenthe .Tegen een lage rente kan voor het

                              saneren van asbestdaken geld worden geleend

  • Zuid Holland:     Asbest eraf? Zon erop!. Dit is een regeling voor eigenaren van grote
                               daken. Alleen rechtspersonen kunnen van deze regeling gebruik maken.
  • Groningen           De provincie Groningen is een pilot gestart voor de vervanging van asbestdaken door collectieve zonnedaken.
                               Geïnteresseerden kunnen van 24 januari tot 24 april 2019
                               een aanvraag indienen via de website www.samenzonderasbest.nl
   De provincies  Noord Holland en Utrecht hebben geen regeling.
   De provincie Flevoland is voornemens om in 2019 met een eigen subsidieregeling te komen in de vorm van “asbest eraf, zonnepanelen en/of dakisolatie erop”.
   De provincies Overijssel en Gelderland hebben geen directe subsidieregelingen. Wel stimuleren de provincies samenwerkingsverbanden en projecten voor het saneren van asbest en plaatsen van zonnepanelen.

Onder het asbestdak ligt riet. Waar vind ik informatie over deze situatie?

Op www.agroasbestveilig.nl  is een praktijkblad opgenomen waarin de werkwijze wordt beschreven bij het saneren van een asbestdak, waaronder riet ligt.

Hoe kan ik nagaan of de platen asbest bevatten?

Platen van voor 1994 bevatten bijna altijd asbest. Als er nog een factuur aanwezig is, de leverancier bekend is of als er een keurmerk in de platen aanwezig is kan daarmee misschien worden aangetoond dat er geen asbest aanwezig is.

Op de site
www.infomil.nl is aangegeven dat alleen met een laboratorium onderzoek kan worden aangetoond dat het materiaal geen asbest bevat.

Op
www.agroasbestveilig.nl rel="noopener noreferrer" is een praktijkblad te vinden over het afvoeren van asbestvrije platen.